Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Μπολάτογλου Θεόδωρος

Μπολάτογλου Θεόδωρος

Γνωστικό αντικείμενο
Αρχές Διδακτικής και Προπονητικής Καλαθοσφαίρισης (ΦΕΚ 1420/23-8-2019)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Τρίτη:10:00 – 12:00
Πέμπτη: 10:00 – 12:00

Μαθήματα
Κατ' επιλογή Υποχρεωτικά:
-Ειδικά Θέματα Καλαθοσφαίρισης
-Ομαδική Τακτική Καλαθοσφαίρισης
-Προπονητική Εξάσκηση Καλαθοσφαίρισης
-Προπονητική Καλαθοσφαίρισης
-Τεχνική Ανάλυση Καλαθοσφαίρισης
-Καθοδηγούμενη Μελέτη Καλαθοσφαίρισης

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Μετρήσεις και Αξιολόγηση στην Καλαθοσφαίριση
-Ανάπτυξη αθλητικών ικανοτήτων  καλαθοσφαιριστών αναπτυξιακών ηλικιών
-Προπονητική της καλαθοσφαίρισης

Σπουδές
-Πτυχίο ΕΑΣΑ,  1976
-Ισοτιμία ΤΕΦΑΑ, 1982
-Διδακτορικό Δίπλωμα ΤΕΦΑΑ - Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1999

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1. Martha Argiriou, Elissavet Rousanoglou, Konstantinos Boudolos and Theodoros Bolatoglou. The Role of Preceding Technical and Tactical Skills on Jump Shot Accuracyin Male and Female Basketball Players,  Research Article J Athl Enhancement 2014, 3:4    doi: 10.4172/2324-9080.1000157
  2.  Sachanidi, M., Apostolidis, N., Chatzicharistos, D., Bolatoglou, T. Passing efficacy of young basketball players: test or observation? Journal of Performance Analysis in Sport (2013), 13 (2), pp. 403-412.
  3. E. Zacharakis, N. Apostolidis, N. Kostopoulos, T. BolatoglouTechnical Abilities of Elite Wheelchair Basketball Players.The Sport Journal, Volume 12, 2012.
  4. Τραυλός, Α., Αναστασιάδης, Μ., Γαβριηλίδης, Α., Αποστολίδης, Ν., Μπολάτογλου, Θ., & Ζαχαράκης, Ε.«Eπίδραση της Mεταβαλλόμενης Eξάσκησης στη Bελτίωση της Eυστοχίας στην Kαλαθοσφαίριση».Κινησιολογία, Τόμος 4, Τεύχος 1, Σελ 60-68, 2007.
  5. Αποστολίδης, Ν., Γαβριηλίδης, Α., Μπολάτογλου, Θ., Αναστασιάδης, Μ. «Σύγκριση Προπονητικής Eπιβάρυνσης Nεαρών Kαλαθοσφαιριστών-τριών Hλικίας 8-18 Eτών». Κινησιολογία, Τομος 4, Τεύχος 1, Σελ 53-59, 2007
  6. Μπάγιος, Θ. Μπολάτογλου, Μ. Κοσκολού «Μορφολογικά χαρακτηριστικά αθλητριών καλαθοσφαίρισης υψηλού αγωνιστικού επιπέδου: Σύγκριση μεταξύ αγωνιστικών κατηγοριών και αγωνιστικών θέσεων»ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Περιοδικό Αθλητικής Επιστήμης, τεύχος Νο 61, Σελ. 7-22,. Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2006
  7. G. Maloussaris, N. Apostolidis, T. Bolatoglou, K. Bartzouka « Evaluation and comparison of the morphological characteristics of female top level basketball and volleyball athletes » STIINTA SPORTULUI, Revista teoretico-metodica, Romania, Volume 43, Page 275 – 281, December 2004.
  8. N. Apostolidis, G.P. Nassis, T. Bolatoglou, N.D. Geladas “Physiological and technical characteristics of elite young basketball players” The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, Italy,Volume 44 -No. 2, Page 157 –163. 2003.
  9. Αποστολίδης, Ν., Γαβριηλίδης, Α., Μπολάτογλου, Θ., Αναστασιάδης, Μ. «Το είδος, η διάρκεια, η συχνότητα και ο όγκος της προπόνησης Ελλήνων καλαθοσφαιριστών –στριών ηλικίας 8 –18 ετών». ΑΘΛΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Περιοδικό Αθλητικής Επιστήμης, έκτακτο τεύχος Νο 25, Σελ. 23,.
  10. Μπολάτογλου, Θ., Μπούρδας, Δ., Αποστολίδης, Ν,. Αναστασιάδης, Μ. «Ανάδειξη των σημαντικότερων στατιστικών στοιχείων στη διαμόρφωση και πρόβλεψη της βαθμολογικής θέσης στο πρωτάθλημα της Ελληνικής επαγγελματικής καλαθοσφαίρισης». ΑΘΛΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Περιοδικό Αθλητικής Επιστήμης, έκτακτο τεύχος Νο 25, Σελ. 109,. 8ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 19-21 Μαίου, Κομοτηνή 2000.