Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Παπακώστας Χρήστος

Παπακώστας Χρήστος

Γνωστικό αντικείμενο
Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός(ΦΕΚ: 137/16-2-2017)

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές
Πέμπτη 15:00-16:00 (κατόπιν συνεννόησης)
Παρασκευή 12:00-14:00

Μαθήματα
Υποχρεωτικά:
-Χορολογία με Έμφαση στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό (συνδιδασκαλία)

Κατ' επιλογή:
-Διδακτική χορών από όλο τον κόσμο

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά:
-Ειδικά Θέματα ελληνικού παραδοσιακού χορού (συνδιδασκαλία)
-Καθοδηγούμενη Πρακτική Άσκηση Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού (συνδιδασκαλία)

Μεταπτυχιακά:
-Ειδικά Θέματα Σπουδών στον Χορό (συνδιδασκαλία)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
-Χορός και πολιτισμική ταυτότητα
-Χορός, παράδοση και τόπος: Ανθρωπολογικές και Λαογραφικές προσεγγίσεις
-Εθνογραφία. Μεθοδολογία επιτόπιας έρευνας

 Σπουδές
-Πτυχίο Φυσικής Αγωγής: ΤΕΦΑΑ- ΔΠΘ, 1992
-Διδακτορικό Δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία: Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογία και Κοινωνικής Ανθρωπολογία-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2007
-Μεταδιδακτορικό: Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογία και Κοινωνικής Ανθρωπολογία-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2014

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

  1.  Papakostas, Ch. (υπό έκδοση).(Re)Searching in the (You)tube. Digital Archives and Dance Practices. Στο: Cut & Paste: Dance Advocacy in the Age of Austerity[ Αποκοπή & Επικόλληση: Υπεράσπιση του χορού στην εποχή της λιτότητας]. Proceedings of International Conference on Dance Research. Athens: Congress on Dance Research, Society of Dance History Scholars
  2. Papakostas, Ch., Goulimaris, D., Douma, M.(υπό έκδοση). Dynamic Musicscapes in Northern Greece. A Roma Case Study. Folklore
  3. Papakostas, Ch. (2016). Dancescapes of Dionysos: local(ethnic), national identities and the Olympics. A case study from Northern Greece. Στο Anthony Shay (ed.), Dance and Ethnicity. Oxford: Oxford University Press.
  4. Παπακώστας,  Χ. Δούμα, Μ. (2015). Μουσική, Χορός και Συναισθηματικά Τοπία. Επιστήμη του Χορού 8, 27-44
  5. Papakostas, Ch. (2014). Folk narratives, identity and resistance. A case study. Στο Narratives across space and time: transmissions and adaptation (vol. III). Proceedings of International Conference(σελ 13-21). Athens: International Society for Folk Narratives and Hellenic Folklore Research and Academy of Athens.
  6. Παπακώστας, Χ. (2014). ‘Σαχάι σι, βαρό νι νάι’. Ρομά και Λαϊκός Πολιτισμός στη Βόρεια  Ελλάδα. Αθήνα: Πεδίο
  7. Παπακώστας, Χ. (2013). Φολκλορισμός και λαϊκός πολιτισμός. Λαογραφία 42, 719-730
  8. Papakostas Ch (2012). ‘Maître et  Serviteurs’. Espaces emotionnels et spectacles musicaux dans la Grece du nord. Revue Etudes Tsiganes 44-45, 118-133.
  9. Papakostas, Ch. (2007). Repertoire: theory vs practice. The Greek paradigm. In: Rethinking theory and practice. Proceedings of International Symposium on Dance Research (σελ. 374-378). Paris: Centre National de Dance, Congress on Dance Research, Society of Dance History Scholars.
  10. Papakostas, Ch. (2008). Dance and Place: the case of a Roma community in Northern Greece. Στο Anthony Shay (ed.), Balkan Dance. Essays on Characteristics, Performance and Teaching (σελ. 69-88). Jefferson, N.C.:Mc Farland Publishers