Αρχική σελίδα » Έρευνα » Επιτροπή Ανάπτυξης Έρευνας της Σχολής

Επιτροπή Ανάπτυξης Έρευνας Σχολής

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Έρευνας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έχει σκοπό τον συντονισμό και τη στήριξη της επιστημονικής έρευνας στο πλαίσιο της ελεύθερης πνευματικής και ερευνητικής δράσης των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής.

Επιμέρους Στόχοι: 

 • Σχεδιασμός της στρατηγικής στον τομέα της έρευνας,
 • Διασφάλιση των βασικών κριτηρίων ποιότητας της έρευνας,
 • Ενθάρρυνση & στήριξη των ερευνητικών αναζητήσεων του προσωπικού,
 • Συντονισμός των ερευνητικών προγραμμάτων Τομέων, Εργαστηρίων και Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών,
 • Αναζήτηση χρηματοδοτικών πηγών ενισχύσεων της έρευνας,
 • Κατανομή χρηματοδοτήσεων των ερευνητικών προγραμμάτων,
 • Διενέργεια συζητήσεων & ημερίδων για την προώθηση της έρευνας,
 • Προβολή της παραγόμενης έρευνας και της νέας γνώσηςεντός και εκτός Σχολής.

Η Επιτροπή υποβάλλει εισηγήσεις προς την Κοσμητεία για λήψη αποφάσεων σχετικά με την στρατηγική της Σχολής σε θέματα έρευνας, θέτει προτεραιότητες και συντονίζει την υλοποίησή τους. Στις κύριες δραστηριότητές της είναι η διαμόρφωσητου πλαισίου, που θα επιτρέπει τη διαρκή ανάπτυξη της έρευνας σε επίπεδο Σχολής, καθώς και την προβολή και διάδοση του ερευνητικού της έργου.

Στελέχωση:
Στελεχώνεται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του διδακτικού προσωπικού με σημαντική δραστηριότητα και εμπειρία σε θέματα έρευνας. Η θητεία της είναι τριετής.

Η παρούσα Επιτροπή απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη (απόφαση Γ.Σ. 21/5/2018):
Κ. Καρτερολιώτη, Καθηγητή, (ως συντονιστή)
Γ. Τερζή, Αναπλ. Καθηγητή, μέλος
Α. Τουμπέκη, Επικ. Καθηγητή, μέλος
Γ. Μπογδάνη, Επίκ. Καθηγητή, μέλος
Φ. Βενετσάνου, Επίκ. Καθηγήτρια, μέλος

Αρμοδιότητες:

 • Παρακολουθεί την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων, μπορεί να παρέχει γνώμη-εισήγηση στην περίπτωση που της ζητηθεί και την διαβιβάζειστα αρμόδια όργανα (Κοσμητεία Σχολής,Κοσμητεία Μ.Σ, ΕπιτροπήΔεοντολογίας, 3/μελείς Σ.Ε).
 • Επιδιώκει την ενημέρωση διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού και φοιτητώνσε θέματα έρευνας μέσω ομιλιών, ημερίδων και δημοσίευσης ενημερωτικού υλικού.
 • Θέτει κριτήρια και συντάσσει πίνακες επιστημονικών περιοδικών πουδιασφαλίζουν την ποιότητα της έρευνας και του δημοσιευμένου έργου.
 • Επιμελείται την ανάρτηση του δημοσιευμένου έργου στις ηλεκτρονικές βάσεις του ΕΚΠΑ και της Σχολής, με στόχο την προβολή και την αξιοποίησή του.
 • Παρακολουθεί τα ερευνητικά προγράμματα των Τομέων, Εργαστηρίων καιΠΜΣ, αξιολογεί τις ανάγκες και προτείνει βελτιώσεις.
 • Ενημερώνεται για την τήρηση της ερευνητικής δεοντολογίας και μπορεί ναεισηγηθεί αναστολή διεξαγωγής της έρευνας (ενημερώνοντας τα αρμόδια όργανα)-σε περίπτωση ασαφειών ή προβλημάτων σχετικά με την ερευνητική δεοντολογία.
 • Παρακολουθεί και συντονίζει τη λειτουργία των εργαστηριακών χώρων, καθώς και του διαθέσιμου εξοπλισμού.
 • Σχεδιάζει και προτείνει λύσεις για την προμήθεια νέου εξοπλισμού, όπως καιπροτείνει την ανασύσταση-αναμόρφωση των υφιστάμενων εργαστηρίων.
 • Συνεργάζεται με τους διευθυντές των εργαστηρίων και δίνει λύσεις αποδοτικότερης λειτουργίας τους. Μπορεί να συγκροτήσει και να συντονίσει τη λειτουργία κινητής μονάδας μετρήσεων της Σχολής.
 • Εισηγείται την οργάνωση επιστημονικών θεματικών συνεδρίων-ημερίδων και συμποσίων.
 • Δημιουργεί τις προϋποθέσεις αναζήτησης επιστημονικών συνεργασιών των μελών του προσωπικού της Σχολής με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιστημονικούς φορείς.
 • Θέτει στόχους (βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους) ποσοτικής και ποιοτικής ανάπτυξης της έρευνας και μεριμνά για την επίτευξή τους.

Η Επιτροπή τηρεί αρχείο : (α) συνοπτικών πρακτικών συνεδριάσεων, (β)αλληλογραφίας, (γ) ερευνητικών προγραμμάτων, (δ) εισηγήσεων-προτάσεών της.