Αρχική σελίδα » Έρευνα » Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας-Βιοηθικής

Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας-Βιοηθικής της Σχολής

Η Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας-Βιοηθικής λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ και ομότιμους καθηγητές. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη θέσπιση επιστημονικών αρχών και κανόνων διεξαγωγής έρευνας καθώς και τον έλεγχο τήρησης του Κανονισμού Ερευνητικής Δεοντολογίας-Βιοηθικής από τους ερευνητές-μέλη του Τμήματος.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής της 17/7/2019, ως μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι εξής:

Τακτικά μέλη
Καθηγητής Γ. Μπογδάνης (συντονιστής)
Καθηγήτρια Μ. Ψυχουντάκη
Επίκ.  Καθηγήτρια Ο. Δόντη

Αναπληρωματικά Μέλη
Καθηγητής Χ. Τσολάκης
Αν. Καθηγητής Α. Τουμπέκης
Αν. Καθηγητής Ν. Σταύρου

Κάθε ερευνητής (προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητής, υποψήφιος διδάκτορας, διδακτικό - ερευνητικό προσωπικό) οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως την Επιτροπή για κάθε έρευνα που πρόκειται να πραγματοποιήσει. Μέριμνα της Επιτροπής Ερευνητικής Δεοντολογίας-Βιοηθικής είναι να συμβάλλει στην ποιότητα της έρευνας και να προστατεύσει το κύρος του Πανεπιστημίου, του Τμήματος και των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και τους συμμετέχοντες σ’ αυτήν. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις των μελών της Σχολής (διδακτικό, ερευνητικό προσωπικό και φοιτητές) και χορηγεί βεβαίωση συμβατότητας της προτεινόμενης έρευνας με την τήρηση της επιστημονικής δεοντολογίας και ηθικής.

Ημερομηνίες Συνεδριάσεων της Επιτροπής κατά το ακ. έτος 2021-2022:

22/09/2021

20/10/2021

17/11/2021

15/12/2021

19/01/2022

16/02/2022

16/03/2022

20/04/2022

18/05/2022

15/06/2022

13/07/2022

Οδηγίες Ερευνητικής Δεοντολογίας-Βιοηθικής

Για να δείτε το κείμενο των βασικών αρχών δεοντολογίας και βιοηθικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών πατήστε ΕΔΩ.  

Ωστόσο, η Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έχει εξειδικεύσει τις βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ορίζοντας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τις έρευνες που διεξάγονται στους κόλπους της, το οποίο μπορείτε να δείτε πατώντας ΕΔΩ. Η αδυναμία τήρησης του πλαισίου αυτού αποτελεί σοβαρό δεοντολογικό παράπτωμα.

Οδηγίες Κατάθεσης αίτησης προς την Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας-Βιοηθικής

Η κατάθεση αίτησης προς την Επιτροπή περιλαμβάνει δύο βήματα:

Α) Ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων της αίτησης πατώντας ΕΔΩ

Β) Αποστολή των παρακάτω δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση bioethics@phed.uoa.gr 

  1. Συμπληρωμένο (ηλεκτρονικά) έντυπο αίτησης προς την Επιτροπή, το οποίο κατεβάζετε ΕΔΩ
  2. Ενημερωτικό Σημείωμα για τους συμμετέχοντες, γονείς/κηδεμόνες (σε περίπτωση ανηλίκων συμμετεχόντων) το οποίο καταλήγει σε δήλωση συγκατάθεσης η οποία θα υπογραφεί από τους συμμετέχοντες ή τους γονείς/κηδεμόνες τους
  3. Αντίγραφα όλων των ερωτηματολογίων που θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα
  4. Επιστολή αποδοχής/έγκρισης από τους συνεργαζόμενους φορείς (εάν αυτή απαιτείται).
  5. Όποιο άλλο υλικό που, κατά τη γνώμη σας, θα εξυπηρετήσει το έργο της επιτροπής. 


Επισημάνσεις:

  • Οι αιτήσεις προς την Επιτροπή πρέπει να γίνονται πριν από την έναρξη συλλογής των δεδομένων.
  • Τα δικαιολογητικά 1 και 2 είναι απαραίτητο να υπάρχουν σε όλες τις αιτήσεις, ενώ τα δικαιολογητικά 3,4 και 5 υποβάλλονται ανάλογα με το είδος της έρευνας.
  • Σημειώνεται ότι η αίτηση ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ εάν δεν γίνει η καταγραφή των στοιχείων (βήμα Α) και δεν αποσταλούν τα σχετικά δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση bioethics@phed.uoa.gr (βήμα Β)

Υπόδειγμα ενημερωτικού σημειώματος/εντύπου συγκατάθεσης ΕΔΩ