Αρχική σελίδα » Έρευνα » Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας-Βιοηθικής

Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας-Βιοηθικής της Σχολής

Η Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας-Βιοηθικής λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ και ομότιμους καθηγητές. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη θέσπιση επιστημονικών αρχών και κανόνων διεξαγωγής έρευνας καθώς και τον έλεγχο τήρησης του Κανονισμού Ερευνητικής Δεοντολογίας-Βιοηθικής από τους ερευνητές-μέλη του Τμήματος.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής της 27/6/2016, ως μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι εξής:

Τακτικά μέλη
Επίκ. Καθηγητής Γ Μπογδάνης (συντονιστής)
Καθηγητής Κ. Καρτερολιώτης
Επίκ.  Καθηγητής Ν Σταύρου

Αναπληρωματικά Μέλη
Αν. Καθηγήτρια Μ Ψυχουντάκη
Αν. Καθηγητής Ε Σκορδίλης
Αν. Καθηγητής Ι Βογιατζής

Κάθε ερευνητής (προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητής, υποψήφιος διδάκτορας, διδακτικό - ερευνητικό προσωπικό) οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως την Επιτροπή για κάθε έρευνα που πρόκειται να πραγματοποιήσει. Μέριμνα της Επιτροπής Ερευνητικής Δεοντολογίας-Βιοηθικής είναι να συμβάλλει στην ποιότητα της έρευνας και να προστατεύσει το κύρος του Πανεπιστημίου, του Τμήματος και των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και τους συμμετέχοντες σ’ αυτήν. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις των μελών της Σχολής (διδακτικό, ερευνητικό προσωπικό και φοιτητές) και χορηγεί βεβαίωση συμβατότητας της προτεινόμενης έρευνας με την τήρηση της επιστημονικής δεοντολογίας και ηθικής.

Ημερομηνίες Συνεδριάσεων της Επιτροπής κατά το έτος 2019:

16 Ιανουαρίου 2019,
13 Φεβρουαρίου 2019,
13 Μαρτίου 2019,
10 Απριλίου 2019,
15 Μαΐου 2019,
12 Ιουνίου 2019,
10 Ιουλίου 2019

Οδηγίες Ερευνητικής Δεοντολογίας-Βιοηθικής

Για να δείτε το κείμενο των βασικών αρχών δεοντολογίας και βιοηθικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών πατήστε ΕΔΩ.  

Ωστόσο, η Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έχει εξειδικεύσει τις βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ορίζοντας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τις έρευνες που διεξάγονται στους κόλπους της, το οποίο μπορείτε να δείτε πατώντας ΕΔΩ. Η αδυναμία τήρησης του πλαισίου αυτού αποτελεί σοβαρό δεοντολογικό παράπτωμα.

Οδηγίες Κατάθεσης αίτησης προς την Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας-Βιοηθικής

Οι αιτήσεις προς την Επιτροπή πρέπει να γίνονται πριν την έναρξη συλλογής των δεδομένων.  Αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση bioethics@phed.uoa.gr και πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1.        ΑΙΤΗΣΗ προς την Επιτροπή
2. Δήλωση συγκατάθεσης
3. Αντίγραφα όλων των ερωτηματολογίων που θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα
4. Όποιο άλλο υλικό που, κατά τη γνώμη σας, θα εξυπηρετήσει το έργο της επιτροπής.