Αρχική σελίδα » Έρευνα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Κινητικής Συμπεριφοράς & Αθλητικής Ψυχολογίας


Εργαστήριο Κινητικής Συμπεριφοράς & Αθλητικής Ψυχολογίας

Motor Behavior & Sport Psychology Laboratory

 

Ίδρυση

Το Εργαστήριο Κινητικής Συμπεριφοράς & Αθλητικής Ψυχολογίας (Motor Behavior & Sport Psychology Laboratory) λειτουργεί από το 1984, αλλά επίσημα ιδρύθηκε με Π.Δ 9/14-1-2033 (ΦΕΚ 6/20-1-2003, τ.Α).

Επανιδρύθηκε το 2019 με Υ.Ο.Δ.Δ. αρ. φυλ.  33, 29-1-2019 (ΕΚΠΑ, πρυτ. πράξης 1140).

Το ΚΣ&ΑΨ ανήκει διοικητικά στον Τομέα Θεωρητικών Επιστημών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Βρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου των εγκαταστάσεων της Σχολής, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο περίπου 100μ2.

Προσωπικό

Το Εργαστήριο ΚΣ&ΑΨ στελεχώνεται από τα μέλη ΔΕΠ:

 • Ψυχουντάκη Μαρία (Διευθύντρια)
 • Σταύρου Νεκτάριος
 • Αυθίνος Ιωάννης
 • Παπακώστας Χρήστος
 • Κατσίκας Χρήστος, μέλος ΕΕΠ

Ωστόσο, είναι ανοικτό και συνεργάζεται με όλα τα μέλη ΔΕΠ και το Επιστημονικό προσωπικό της Σχολής για τις ανάγκες των ερευνητικών τους προγραμμάτων. Ενώ συνεπικουρείται από μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές.

Έργο

Το Εργαστήριο ΚΣ&ΑΨ Εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες τόσο του Προπτυχιακού όσο και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΦΑΑ.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο του Εργαστηρίου ΚΣ&ΑΨ διακρίνεται σε:

(α) Διδασκαλία: Κύριο έργο των μελών του Εργαστηρίου είναι η διδασκαλία των βασικών αντικειμένων της επιστήμης της ψυχολογίας και της κινητικής συμπεριφοράς, τα οποία περιλαμβάνονται στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΦΑΑ. Τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών που υλοποιούνται υπό την αιγίδα του Εργαστηρίου είναι:

-       Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Τα υποχρεωτικά αντικείμενα Αθλητική Ψυχολογία και Κινητική Συμπεριφορά και τα μαθήματα επιλογής Άσκηση & Ψυχική Υγεία και Αναπτυξιακή Ψυχολογία.

-       Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Τα υποχρεωτικά αντικείμενα Προχωρημένη Αθλητική Ψυχολογία, Πειραματική Αθλητική Ψυχολογία, Ειδικά Θέματα Αθλητικής Ψυχολογίας και Καθοδηγούμενη μελέτη Αθλητικής Ψυχολογίας

(β) Έρευνα: Στο Εργαστήριο διεξάγεται βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων ή για τις ανάγκες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών ή μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Γίνεται από τα μέλη του Εργαστηρίου είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλα μέλη και άλλα Εργαστήρια της Σχολής, ή με άλλες Πανεπιστημιακές μονάδες και Ερευνητικά Ιδρύματα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία έχουν συνάφεια με τα γνωστικά του αντικείμενα του Εργαστηρίου.  

Η έρευνα στο Εργαστήριο ΚΣ&ΑΨ εστιάζεται κυρίως σε θέματα που αφορούν: (i) στον Αγωνιστικό Αθλητισμό με έμφαση στην ψυχολογική και ψυχοκινητική αξιολόγηση αθλητών, σε προγράμματα ψυχολογικής εκπαίδευσης και υποστήριξης αθλητών, στο αγωνιστικό άγχος και την αυτοπεποίθηση, στην ψυχολογική ροή, τα κίνητρα, την ψυχολογική υποστήριξη τραυματισμένων αθλητών κτλ., (ii) στην Ψυχική Διάθεση και Υγεία των ασκούμενων (γενικός ή /και κλινικός πληθυσμός), (iii) στη Σχολική Φυσική Αγωγή με έμφαση στα κίνητρα συμμετοχής, στον παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό ρόλο της άσκησης και του αθλητισμού.

(γ) Ψυχοδιάγνωση: Τα μέλη του Εργαστηρίου εργάζονται για την αξιοποίηση των υπαρχόντων ή/και τη δημιουργία οργάνων μέτρησης και αξιολόγησης ψυχολογικών και ψυχοκινητικών παραμέτρων (ψυχοδιάγνωση) στο πλαίσιο τόσο της έρευνας όσο και της εφαρμογής.

Για τις ανάγκες της ψυχοκινητικής και ψυχολογικής αξιολόγησης -τόσο για την έρευνα όσο και για την εφαρμογή- χρησιμοποιούνται επιστημονικές συσκευές, ειδικό λογισμικό και ερωτηματολόγια αξιολόγησης ψυχολογικών και ψυχοκινητικών χαρακτηριστικών.

(δ) Εφαρμογή: Επίσης, το Εργαστήριο αναλαμβάνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων (π.χ. πρακτικά συνεδρίων), καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους.

Το προσωπικό του Εργαστηρίου που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο (άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου) αναλαμβάνει συμβουλευτικό έργο σε συνεργασία με διάφορους αθλητικούς φορείς (Ολυμπιακή Επιτροπή, Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικά Σωματεία) στο πλαίσιο της ψυχολογικής εκπαίδευσης και προετοιμασίας των αθλητών. Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον ΕΛΚΕ του Ιδρύματος.

Τέλος, το Εργαστήριο ΚΣ&ΑΨ είναι παρόν με κοινωνική προσφορά και τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων και σεμιναρίων ανοικτά προς το ευρύ κοινό.

Εξοπλισμός

Για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών, το Εργαστήριο ΚΣ&ΑΨ διαθέτει Επιστημονικές Συσκευές / Λογισμικό και μία σειρά από Ψυχολογικές δοκιμασίες. Ενώ διαθέτει μία αξιόλογη βιβλιοθήκη με αρκετούς τίτλους βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών από τους επιστημονικούς χώρους που το εργαστήριο θεραπεύει.

Πιο συγκεκριμένα:

Α . Επιστημονικά όργανα και λογισμικό για την αξιολόγηση παραμέτρων όπως:

-            Οπτικο-κινητική συναρμογή με τις συσκευές:

 • Double Labyrinth Test – Vienna Test System (VTS)
 • Photoelectric Rotary Pursuit – Lafayette 
 • Mirror Tracer – Lafayette

-     Κινητική μάθηση Κινητική μάθηση - Motor Performance series – VTS 

-     Κιναισθητική ικανότητα - Kinesthesiometer – Lafayette

-     Τρεμομετρίαtremor equipment – Lafayette    

-     Ισορροπιστική ικανότητα - Stability Platform – Lafayette

-     Χρόνος αντίδρασης (σε απλά και σύνθετα ερεθίσματα)

 • Reaction test – VTS
 • Multi-Choice Reaction Time Apparatus - Lafayette

-     Χρόνος πρόβλεψης - Bassin Anticipation Timer – Lafayette

-     Συγκέντρωση προσοχής

 • Continuous Attention – VTS
 • Cognitron – VTS

-     Συσκευές Βιοανάδρασης – Lafayette

Β. Ψυχολογικές δοκιμασίες. Το Εργαστήριο ΚΣ&ΑΨ διαθέτει μια σειρά από έγκυρες, αξιόπιστες και αντικειμενικές δοκιμασίες για τον έλεγχο των ψυχολογικών χαρακτηριστικών αθλητών, προπονητών, διαιτητών και ασκούμενων. Οι δοκιμασίες αυτές είναι αποτέλεσμα της ερευνητικής προσπάθειας (προσαρμογή ή κατασκευή των συνεργατών του Εργαστηρίου και αποτελούν χρήσιμα εργαλεία τόσο για την έρευνα όσο και την εφαρμογή. Ενδεικτικά αναφέρονται:

-       Γενικά Ερωτηματολόγια Προδιάθεσης (Προφίλ ψυχικής διάθεσης –  Γενικό Άγχος προδιάθεσης - Αυτοεκτίμηση - Κοινωνική επιθυμητότητα – Κατάθλιψη κτλ.)

-       Αθλητικά Ερωτηματολόγια Προδιάθεσης (Προφίλ Απόδοσης - Αγωνιστική αυτοπεποίθηση - Αγωνιστικές ανησυχίες - Ψυχολογική ροή - Τρόποι αντιμετώπισης του στρες - Αγωνιστικός προσανατολισμός – Αυτοδιάλογος - Εστία ελέγχου κτλ.)

-       Αθλητικά Ερωτηματολόγια Κατάστασης (Αγωνιστικό άγχος - Ψυχολογική ροή)

-       Δυναμική της Ομάδας (Ηγετική συμπεριφορά αθλητή / προπονητή - Συνοχή αθλητικών ομάδων -Κοινωνικά δίκτυα αθλητικής ομάδας)

-       Αθλητικά για Τραυματισμένους αθλητές (Ανησυχίες επανατραυματισμού, Συγκέντρωση προσοχής κτλ.)

-       Αξιολόγηση Νοητικής ικανότητας (Raven’s Advanced Progressive Matrices).

Γ. Βιβλιοθήκη. Το Εργαστήριο ΚΣ&ΑΨ διαθέτει: (i) αρκετά σύγχρονα συγγράμματα του επιστημονικού πεδίου της Ψυχολογίας της Άσκησης και του Αθλητισμού και της Κινητικής Συμπεριφοράς.

(ii) Επίσης, διαθέτει -σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή- μια λίστα με αρκετά διεθνή επιστημονικά περιοδικά του επιστημονικού χώρου. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιοι τίτλοι.

 1. Journal of Sport & Exercise Psychology
 2. The Sport Psychologist
 3. Journal of Applied Sport Psychology
 4. Psychological Science
 5. Perspectives of Psychological Science
 6. Current Directions in Psychological Science
 7. Psychology of Sport and Exercise
 8. Applied Psychology
 9. European Journal of Psychological Assessment
 10. Αθλητική Ψυχολογία
 11. Ψυχολογία
 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα:: 210 727 6053 - 210 727 6054

e-mail:         mpsychou[at]phed.uoa[dot]gr  -  nstavrou[at]phed.uoa[dot]gr

Διεύθυνση: ΣΕΦΑΑ, Εργαστήριο ΚΣ&ΑΨ - Εθνικής Αντίστασης 41, 172 37 Δάφνη