Αρχική σελίδα » Η Σχολή » Διασφάλιση ποιότητας » Εσωτερική αξιολόγηση

Εσωτερινή αξιολόγηση Τμήματος

Μέσα από την εσωτερική αξιολόγηση, η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού διαμορφώνει και διατυπώνει κριτική άποψη για την ποιότητα του έργου που προσφέρει και καταγράφει με αντικειμενικότητα όχι μόνο τις κύριες αρετές και τον δυναμισμό της Σχολής αλλά και τα σημεία που χρήζουν άμεσης βελτίωσης.

Η εσωτερική αξιολόγηση διεξάγεται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) της Σχολής και βασίζεται στην καταγραφή και αποτίμηση στοιχείων που αφορούν τόσο το διδακτικό και ερευνητικό έργο όσο και τις διοικητικές υπηρεσίες και τις υποδομές της Σχολής. 

Στη συνέχεια, παρατίθεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του 2011, η ετήσια απογραφική έκθεση για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-'14 και 2014-'15, καθώς και σχετικά Παραρτήματα. 

1. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΦΑΑ Αθηνών 2011

2. Ετήσια απογραφική έκθεση ΣΕΦΑΑ 2013-2014 &_2014-2015

Παραρτήματα

12-1. Ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθήματος του προπτυχιακού προγράμματος ΣΕΦΑΑ
12-2. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της παρεχόμενης φοιτητικής μέριμνας: προπτυχιακοί φοιτητές
12-3. Ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθήματος του μεταπτυχιακού προγράμματος ΣΕΦΑΑ
12-4. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της παρεχόμενης φοιτητικής μέριμνας: μεταπτυχιακοί φοιτητές
12-5. Υπόδειγμα απογραφικού δελτίου μελών ΔΕΠ 2014-15

12-14. Κανονισμός πρακτικής άσκησης των φοιτητών