Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » "Βιολογία της Άσκησης"

ΠΜΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Aντικείμενο
Το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο των προσαρμογών του ανθρώπινου οργανισμού κατά τη σωματική άσκηση, η βελτίωση, διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας και ευρωστίας του ανθρώπου, καθώς και η μεγιστοποίηση της απόδοσής του.

Σκοπός                                                                                                                                                     
Η υψηλού επιπέδου κατάρτιση και μύηση νέων επιστημόνων προσφέροντάς τους ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών επιλογών έτσι ώστε:

  • να κατανοήσουν σε βάθος τις βιολογικές προσαρμογές κατά τη μυϊκή προσπάθεια, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις προσαρμογές αυτές και των μηχανισμών που τις διέπουν,
  • να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης της υπάρχουσας γνώσης που προέρχεται τόσο από εξειδικευμένη έρευνα στη Βιολογία της Άσκησης, όσο και από αναζητήσεις πολύ−επιστημονικής προσέγγισης, να αναπτύξουν ερευνητική ικανότητα προβληματικής θεωρητικού χαρακτήρα, διατύπωσης υποθέσεων, σχεδιασμού και διεξαγωγής ερευνών, καθώς και ανάλυσης ερμηνείας, παρουσίασης και δημοσίευσης δεδομένων,
  • να μεταδώσουν τη γνώση σχετική με την άσκηση και τη φυσική δραστηριότητα ως μέσου προαγωγής της υγείας, της ευρωστίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών,
  • να συμβάλλουν ερευνητικά στην εργονομική και κινησιολογική θεωρητική ερμηνεία ανθρώπινων δραστηριοτήτων της καθημερινότητας,
  • να ενισχύσουν τη θεωρητική τεκμηρίωση των βιολογικών προσαρμογών του ανθρώπου κατά την άσκηση και την καθημερινή του διαβίωση.

Με την κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων στους παραπάνω τομείς καλύπτονται αιτήματα και ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας που τα μέλη της έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της παράτασης του προσδόκιμου επιβίωσης.

Mεταπτυχιακοί Τίτλοι                                                
Το Π.Μ.Σ. απονέμει:
Α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Βιολογία της Άσκησης» με τις εξής
κατευθύνσεις:
1. Αθλητιατρική, Αθλητική Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση
2. Αθλητική Βιομηχανική, Κινησιολογία και Εργονομία
3. Εργοφυσιολογία, Διατροφή − Άσκηση και Ποιότητα Ζωής

Β) Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό

Οι τίτλοι απονέμονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Kατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:

Α) Για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης: Πτυχιούχοι των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

B) Για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος: Kάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ΠMΣ “Bιολογία της Άσκησης” του Πανεπιστημίου Aθηνών ή ισότιμων και αντίστοιχων Προγραμμάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνωρισμένο τίτλο από το Δ.I.K.A.T.Σ.A. ή Δ.O.A.T.A.Π.) διετούς φοίτησης, που έχουν εκπονήσει μεταπυχιακή διατριβή. Kάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής μονοετούς φοίτησης που έχουν εκπονήσει μεταπτυχιακή διατριβή. Στην περίπτωση όμως αυτή όσοι κριθούν επιλέξιμοι, υποχρεούνται να πληρώσουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο ΠMΣ “Bιολογία της Άσκησης” για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται για πλήρη φοίτηση σε τέσσερα (4) εξάμηνα και για το Διδακτορικό Δίπλωμα σε 6 επιπλέον διδακτικά εξάμηνα η ελάχιστη και οκτώ 8 διδακτικά εξάμηνα η μέγιστη.