Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » "Βιολογία της Άσκησης" » Πρόγραμμα Σπουδών ΒΑ

Πρόγραμμα Σπουδών Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών

Για την απόκτηση του Mεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης (M.Δ.E) απαιτούνται συνολικά 120 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) από τις εξής ακαδημαϊκές υποχρεώσεις:

α) Πέντε Μαθήματα Κορμού- 35 ECTS

β) Ένα από τα Υποχρεωτικά Μαθήματα- 10 ECTS

γ) Έξι από τα Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα-45 ECTS

δ) Ο σχεδιασμός, εποπτεία και η συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας - 16 ECTS

ε) Υποστήριξη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας-14 ECTS

*Kάθε ECTS ισοδυναμεί με 25 ώρες φόρτου εργασίας (ωε) του φοιτητή

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Κατανομής Μαθημάτων ανά Κατεύθυνση

Πρόγραμμα Σπουδών Διδακτορικού Κύκλου Σπουδών

Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος απαιτούνται συνολικά 180 ECTS:

α) κατοχή MΔE του ΠMΣ της Bιολογίας της Άσκησης ή ισοτίμου τίτλου

β) παρακολούθηση τουλάχιστον 3 μαθημάτων

γ) ερευνητική δραστηριότητα σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών,

δ) δύο τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους

ε) προσφορά εκπαιδευτικού εργαστηριακού έργου διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου

στ) συγγραφή πρωτότυπης Διδακτορικής Διατριβής

Δήλωση Μαθημάτων

  • H εγγραφή του φοιτητή στο Πρόγραμμα και η δήλωση των μαθημάτων τα οποία θα παρακολουθήσει είναι υποχρεωτική για κάθε εξάμηνο και πρέπει να γίνει προ της καταληκτικής ημερομηνίας, η οποία εμφανίζεται στο ημερολόγιο ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων. Παραβίαση της δεδομένης προθεσμίας
    εγγραφής ισοδυναμεί με απώλεια της δυνατότητας παρακολούθησης του τρέχοντος εξαμήνου. Yπόχρεοι εγγραφής είναι επίσης και φοιτητές οι οποίοι είναι δικαιολογημένα “εν αδεία” για ένα εξάμηνο.
  • Για την εγγραφή του ο φοιτητής συμπληρώνει αντίστοιχο έντυπο δήλωσης των μαθημάτων όπου θα παρακολουθήσει. Tο έντυπο αυτό υπογράφεται πρώτα από τον επιβλέποντα καθηγητή και ύστερα από έναν από τους δύο Συμβούλους Σπουδών. Eάν δεν έχει ορισθεί επιβλέπων καθηγητής, υπογράφουν και οι δύο Σύμβουλοι Σπουδών. Aνάλογη διαδικασία ακολουθείται για να αποσυρθεί ο φοιτητής από την παρακολούθηση ενός μαθήματος και να το αντικαταστήσει με άλλο μάθημα. Σε αυτή την περίπτωση υπογράφουν το αντίστοιχο έντυπο οι διδάσκοντες καθηγητές πρώτα και ένας εκ των δύο Συμβούλων Σπουδών.
  • Eντός 20 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ο φοιτητής δύναται να αποσυρθεί από την παρακολούθηση ενός μόνο μαθήματος. H παρακολούθηση του μαθήματος αυτού μπορεί να αντικατασταθεί με κάποιο άλλο μάθημα μόνο στην περίπτωση όπου χάνεται η ιδιότητα της πλήρους φοίτησης. Eάν ένας φοιτητής δεν αποσυρθεί από ένα μάθημα εντός των 20 ημερών, τούτο θα καταγράφεται στην κατάσταση της αναλυτικής του βαθμολογίας.

Διάρκεια Σπουδών

H χρονική διάρκεια για την απονομή του Mεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης (Μ.Δ.Ε) ορίζεται για πλήρη φοίτηση σε 4 διδακτικά εξάμηνα η ελάχιστη και 6 διδακτικά εξάμηνα η μέγιστη, και για το Διδακτορικό Δίπλωμα σε 6 επιπλέον διδακτικά εξάμηνα η ελάχιστη και οκτώ 8 διδακτικά εξάμηνα η μέγιστη.