Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διδακτορικός Κύκλος Σπουδών

Διδακτορικός Κύκλος Σπουδών

Οι Διδακτορικές Σπουδές της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου της στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Στη συνέχεια παρατίθενται όλα όσα αφορούν τον Κανονισμού των Διδακτορικών Σπουδών, όπως αυτός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 1792 τ.Β΄/21-5-2018).

  • Οι διατάξεις του νόμου 4485/17 εφαρμόζονται και για τους/τις ΥΔ που έχουν γίνει δεκτοί/ές πριν από την έναρξη ισχύος του, εφόσον δεν έχει οριστεί, κατά την έναρξη της ισχύος του, η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή του άρθρου 41 του Νόμου (άρθρο 85, παρ. 5 του Ν. 4485/17).
  • Ο παρών εσωτερικός κανονισμός ισχύει αναδρομικά και για τους Υποψήφιους Διδάκτορες που ήδη εκπονούν Διδακτορική Διατριβή στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Εισαγωγή στον Διδακτορικό Κύκλο Σπουδών

Διδακτορική Διατριβή

Θέματα φοίτησης