Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διδακτορικός Κύκλος Σπουδών » Αναγόρευση-Καθομολόγηση

Αναγόρευση-Καθομολόγηση

Ο/Η Υποψήφιος/α αναγορεύεται σε Διδάκτορα  από τη Συνέλευση της Σχολής. Μετά τηv αναγόρευση χορηγείται από τη Σχολή βεβαίωση ολοκλήρωσης και παρουσίασης της Διδακτορικής Διατριβής για κάθε νόμιμη χρήση. Η αναγόρευση-καθομολόγηση και απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος γίνεται ενώπιον της Συνέλευσης της Σχολής  με τη συναίνεση του Πρύτανη.

Ο/Η ΥΔ προκειμένου να παραλάβει βεβαίωση ολοκλήρωσης της ΔΔ υποχρεούται σε:

  • Κατάθεση διατριβής στο Ψηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ" (Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας)
  • Κατάθεση διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
  • Κατάθεση διατριβής στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Ν. 3149/2003, άρθρο 12, παρ. 7.α και 9).