Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διδακτορικός Κύκλος Σπουδών » Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων Διδακτόρων

Η Συνέλευση της Σχολής, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ανά κατηγορία αιτήσεων.

Κάθε τριμελής επιτροπή που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τον/την υποψήφιο/α σε προγραμματισμένη συνέντευξη.

Τα κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των ΥΔ είναι τα παρακάτω:

-      Πρωτόκολλο διδακτορικής διατριβής (βαρύτητα 30%)

-      Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (βαρύτητα 20%)

-      Αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών σπουδών (βαρύτητα 20%)

-      Επιστημονικές δημοσιεύσεις (βαρύτητα 20%)

-      Συνέντευξη (βαρύτητα 10%)

Κάθε τριμελής επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση της Σχολής αναλυτική εισήγηση στην οποία αναγράφεται (1) η τελική βαθμολογία κάθε υποψήφιου Διδάκτορα με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, (2) τεκμηρίωση για την αποδοχή ή μη αποδοχή του/της Υποψήφιου/ας στο πρόγραμμα, και (3) ο/η προτεινόμενος/η Επιβλέπων/ουσα, εφόσον αυτός/ή δεν έχει προταθεί από τον Υποψήφιο/α. Η Συνέλευση της Σχολής, αφού λάβει τη γνώμη του/της προτεινόμενου/ης σε έγγραφη μορφή, τη συνεκτιμά με την εισήγηση της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της Υποψηφίου/ας. Η Συνέλευση της Σχολής ορίζει επίσης τα μαθήματα, σεμινάρια ή εργαστήρια που υποχρεούται να παρακολουθήσει ο κάθε Υποψήφιος/α.

Στην απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 38 του Ν. 4485/17).

Μετά την εγγραφή των Υποψηφίων και τον ορισμό των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών (ΤΣΕ), τα ονόματα των Υποψήφιων Διδακτόρων, των Επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή Ερευνητών/τριών, οι τίτλοι των εκπονούμενων Διδακτορικών Διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών αναρτώνται από τη Γραμματεία της Σχολής στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα (άρθρο 39 του Ν. 4485/17).