Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διδακτορικός Κύκλος Σπουδών » Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

- Οι ΥΔ υποχρεούνται σε ανανέωση εγγραφής ανά ακαδημαϊκό έτος (άρθρο 45, παρ. 2 του Ν. 4485/17).

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση και δημόσια υποστήριξη της Διατριβής είναι οι ΥΔ να έχουν:

α) παρουσιάσει δύο ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων της έρευνας της Διατριβής σε εθνικό ή διεθνές συνέδριο με κριτές, με τον ΥΔ ως πρώτο συγγραφέα,

β) να έχουν ολοκληρώσει πλήρως τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές, από τις οποίες τουλάχιστον στη μια ο ΥΔ θα είναι πρώτος συγγραφέας,

γ) να έχουν εξεταστεί επιτυχώς από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή σε τρία γνωστικά αντικείμενα συναφή με τη διδακτορική έρευνα,

δ) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα τυχόν επιπλέον μαθήματα που έχει ορίσει η Συνέλευση της Σχολής,

ε) να έχουν παρουσιάσει δημόσια δύο σεμινάρια σε θέματα σχετικά με τη διδακτορική διατριβή και

στ) να έχουν υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία της Σχολής υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη μελών ΔΕΠ.

- Ο/Η ΥΔ κάθε έτος, υποβάλλει και εγγράφως και παρουσιάζει ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αναλυτικό υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του/της διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον/την Επιβλέποντα/ουσα ή την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και Εκθέσεις Προόδου καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του/της ΥΔ (άρθρο 40, παρ. 2 του Ν. 4485/17).

- Ο/Η ΥΔ και η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή ενημερώνουν τη ΣΧ με ετήσιες Εκθέσεις Προόδου για την πρόοδο της Διδακτορικής έρευνας και της Διατριβής. Ο/Η Επιβλέπων/ουσα καλεί τουλάχιστον μια φορά ανά εξάμηνο τον/την ΥΔ για συστηματικό έλεγχο  της προόδου του/της (συγκέντρωση, ανάλυση, επεξεργασία στοιχείων, ταξινόμηση της βιβλιογραφίας, συγγραφή). Εάν τα υπάρχοντα στοιχεία θεωρούνται επαρκή κατά την κρίση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής δίνεται γραπτή συμβουλή-άδεια στον/στην ΥΔ για την έναρξη/συνέχιση συγγραφής της Διατριβής. Ο/Η ΥΔ έχει υποχρέωση να τηρεί τις προθεσμίες και να είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση συστηματικής ολιγωρίας του/της η ΤΣΕ, αφού εξαντλήσει τους ακαδημαϊκούς κανόνες και τα αντίστοιχα περιθώρια, μπορεί να εισηγηθεί στη ΣΧ τη διαγραφή του/της ΥΔ από το πρόγραμμα.

- Οι Διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.

- Οι ΥΔ έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του 2ου  κύκλου σπουδών. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της Διδακτορικής Διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών(άρθρο 40, παρ. 3 του Ν. 4485/17).

- Οι ΥΔ έχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής μέρους της έρευνάς τους σε άλλο ίδρυμα/ινστιτούτο/ερευνητικό κέντρο/επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

- Οι ΥΔ έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν σε συνέδρια/ημερίδες/εργαστήρια.

- Οι ΥΔ έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τις προτάσεις και τις τελικές διδακτορικές διατριβές ευρέως συναφών γνωστικών πεδίων άλλων υποψηφίων

- Οι ΥΔ έχουν τη δυνατότητα να απασχολούνται στη Σχολή, εφόσον προκύπτει σχετική ανάγκη και προβλέπεται σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό της Σχολής.

Με πρόταση της Συνέλευσης της Σχολής και κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε ΥΔ η επικουρία Μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος (άρθρο 9, παράγραφος 3, εδάφιο ε, του Ν. 3685/2008).

Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες που εμπίπτουν στο άρθρο 19 παρ. 4 του Ν.4452/17 δύνανται να προσλαμβάνονται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι δια πράξεως της οικείας Σχολής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόμενου δια της συμβάσεως. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται έπειτα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση της Σχολής. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός πανεπιστημιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει η Σχολή, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι. και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.