Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διδακτορικός Κύκλος Σπουδών » Χρονική Διάρκεια

Χρονική Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (άρθρο 40, παρ. 1 του Ν. 4485/17).

Η μέγιστη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των διδακτορικών σπουδών είναι έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη, από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος στη Γραμματεία της Σχολής για ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Μετά την παρέλευση της μέγιστης οριζόμενης χρονικής διάρκειας o/η ΥΔ διαγράφεται κατόπιν πρότασης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης της Σχολής. Ο/η ΥΔ κατά την εγγραφή του/της στο πρόγραμμα υπογράφει βεβαίωση στην οποία εμφαίνεται ότι έχει πλήρη επίγνωση των προθεσμιών αυτών και τις αποδέχεται.

Ο/Η ΥΔ μπορεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της να ζητήσει με επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του/της την αναστολή φοίτησης. Η αίτηση αναστολής εγκρίνεται από τη Συνέλευση της Σχολής και η αναστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος.

Ο χρόνος της αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης δεν επωφελούνται των δικαιωμάτων και των παροχών που προβλέπονται για τους ΥΔ.