Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » "Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός" » Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 120 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) από τις εξής ακαδημαϊκές υποχρεώσεις:

α) Μαθήματα Κορμού
Τέσσερα (4) μαθήματα κορμού για το Παιδαγωγικό, Οργανωτικό, Προπονητικό πεδίο = 28 ECTS
Δύο (2) μαθήματα κορμού για το Ανθρωπιστικό πεδίο = 14 ECTS

β) Υποχρεωτικό Μάθημα κατεύθυνσης                        = 8 ECTS

γ) Επιλογής Μαθήματα (ή/και Υποχρεωτικά)           = 31 ECTS (45 για το Ανθρωπιστικό πεδίο)

δ) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία                   = 38 ECTS

ε) Δημοσίευση της Μεταπτυχιακής Διπλ. Εργασίας = 15 ECTS

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται ως εξής:
60/100: προφορική ανακοίνωση της εργασίας σε διεθνές ή πανελλήνιο συνέδριο με επιστημονική κριτική επιτροπή και πρακτικά
80/100: πλήρης δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με κριτική επιτροπή
100/100: πλήρης δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό που αναφέρεται σε έγκυρη βάση δεδομένων (π.χ. για το προπονητικό πεδίο: Scopus).

στ) Εργαστηριακό - Εκπαιδευτικό Έργο.
Επιπρόσθετη προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου είναι η προσφορά εκπαιδευτικού ή/και εργαστηριακού έργου διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου στο γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο φοιτητής.

Άλλα Μαθήματα. Με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή, του συμβούλου σπουδών και της Επιτροπής του ΠΜΣ, ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει εναλλακτικά ή συμπληρωματικά μαθήματα επιλογής από διαφορετικό πεδίο ή κατεύθυνση του ΠΜΣ ή από άλλο ΠΜΣ της Σχολής ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Κατανομής Μαθημάτων ανά πεδίο

 

Πρόγραμμα Σπουδών Διδακτορικού Κύκλου Σπουδών

Για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος απαιτείται η συμπλήρωση 180 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), οι οποίες προέρχονται από τις εξής ακαδημαϊκές υποχρεώσεις:                                                                                                                        

α) Υποχρεωτικά Μαθήματα

β) Διδακτορική Διατριβή  (πρωτότυπη έρευνα)                                         

γ) Επιστημονικές δημοσιεύσεις. Δύο (2) τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις (σχετικές με το πεδίο της διατριβής) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, μετά από την είσοδο στο πρόγραμμα.

δ) Διδακτορικά σεμινάρια. Δύο (2) διδακτορικά σεμινάρια με θέματα διαφορετικά του θέματος της διατριβής. Τα σεμινάρια σχεδιάζονται και υλοποιούνται υπό την ευθύνη του επιβλέποντος καθηγητή, ο οποίος τα αξιολογεί κατά τη διάρκεια δημόσιας παρουσίασή τους.

ε) Εκπαιδευτικό - Εργαστηριακό έργο. Προσφορά εκπαιδευτικού και εργαστηριακού έργου διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων στο γνωστικό πεδίο της κατεύθυνσης (ισχύει μόνο αν έχει εγγραφεί σε μαθήματα)

Επιπρόσθετα μαθήματα. Με την είσοδό του στο Πρόγραμμα ο διδακτορικός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μερικά ή όλα τα μαθήματα κορμού του Μεταπτυχιακού Κύκλου του Προγράμματος (Μεθοδολογία Έρευνας Ι & ΙΙ, Στατιστική Φ.Α.Α. Ι & ΙΙ, Θεωρία της Επιστήμης) σε περίπτωση που στις μεταπτυχιακές του σπουδές δεν έχει πάρει αντίστοιχα και ισοδύναμα με αυτά μαθήματα.

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα κατανομής μαθημάτων (όλα τα πεδία)

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Διδακτορικό Σεμινάριο Ειδίκευσης*

Στατιστικός Σχεδιασμός & Πολυμεταβλητή ανάλυση**

10

10

Ειδικά θέματα Ειδίκευσης*

Διδακτορική Καθοδηγούμενη Έρευνα Ειδ. *

10

7

Σύνολο

20

Σύνολο

17

* Η κατανομή των μαθημάτων ειδίκευσης σε εξάμηνα γίνεται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή
** Για το Ανθρωπιστικό πεδίο είναι μάθημα επιλογής

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Εξετάσεις «εφ’ όλης της ύλης»

 

 Παρουσίαση πρότασης

 

 

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Διδακτορική Διατριβή

 

 Διδακτορική Διατριβή

150

 

 

Σύνολο

150

 

Δήλωση μαθημάτων

Εγγραφή & μαθήματα. Η εγγραφή του φοιτητή στο Πρόγραμμα και η δήλωση των μαθημάτων, τα οποία θα παρακολουθήσει, είναι υποχρεωτική για κάθε εξάμηνο και πρέπει να γίνει προ της καταληκτικής ημερομηνίας που ορίζεται στο ημερολόγιο ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων. Παραβίαση της προθεσμίας εγγραφής ισοδυναμεί με απώλεια της δυνατότητας παρακολούθησης του τρέχοντος εξαμήνου. Υπόχρεοι εγγραφής είναι, επίσης, οι φοιτητές οι οποίοι είναι δικαιολογημένα «εν αδεία».

Σχετικά έντυπα. Για την εγγραφή του ο φοιτητής συμπληρώνει αντίστοιχο έντυπο δήλωσης των μαθημάτων που θα παρακολουθήσει. Το έντυπο αυτό υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή και από τον σύμβουλο σπουδών. Προσθήκη μαθήματος δεν γίνεται δεκτή πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης των μαθημάτων. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται για να αποσυρθεί ο φοιτητής από την παρακολούθηση ενός μαθήματος ή να το αντικαταστήσει με άλλο μάθημα. Σε αυτήν την περίπτωση υπογράφουν το αντίστοιχο έντυπο οι αρμόδιοι διδάσκοντες και ο σύμβουλος σπουδών.

Προθεσμία. Εντός 15 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων, ο φοιτητής, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή και του συμβούλου σπουδών, δύναται να αποσυρθεί από κάποιο μάθημα, το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο. Μετά την προθεσμία αυτή, ο φοιτητής δεν μπορεί αποσυρθεί από το μάθημα, το οποίο θα καταγραφεί στην κατάσταση της αναλυτικής του βαθμολογίας και θα πρέπει να ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Διάρκεια των Σπουδών

Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, οι σπουδές διαρκούν δύο (2) ακαδημαϊκά έτη*. Η πλήρης περάτωση των σπουδών μέχρι και την αίτηση για ορκωμοσία θα πρέπει να έχει γίνει το αργότερο σε τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Η μη ολοκλήρωση των σπουδών μέσα στο διάστημα των τριών (3) ακαδημαϊκών ετών από την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας στο ΠΜΣ συνεπάγεται τη διαγραφή του/της από το ΠΜΣ.               

Για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος, η ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα και η μέγιστη σε οκτώ (8) εξάμηνα. Η ολοκλήρωση των μαθημάτων, των εξετάσεων «εφ’ όλης της ύλης» και η αναγόρευση του φοιτητή σε υποψήφιο διδάκτορα θα πρέπει να έχει επιτευχθεί το αργότερο σε έξι (6) εξάμηνα.