Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » "Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός" » Χρήσιμα Έντυπα

Έντυπα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Αίτηση εγγραφής στο ΜΔΕ Αρχείο PDF
Ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Αρχείο PDF
Προγραμματισμός Παρουσίασης Ερευνητικής Πρότασης Αρχείο PDF
Δήλωση παράδοσης ερευνητικής πρότασης Αρχείο PDF
Πρακτικό κρίσης ερευνητικής πρότασης Αρχείο PDF
Ορισμός Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Αρχείο PDF
Προγραμματισμός Υποστήριξης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Αρχείο PDF
Δήλωση παράδοσης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Αρχείο PDF
Πρακτικό κρίσης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Από τη Γραμματεία
Κατάθεση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σε τελική μορφή Αρχείο PDF
Έντυπο Αντικατάστασης Επιβλέποντος Καθηγητή Αρχείο PDF
Έντυπο Αντικατάστασης μελών Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Αρχείο PDF
Έντυπο Αντικατάστασης μελών Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Αρχείο PDF
Ορισμός πρόσθετων μαθημάτων για πτυχιούχους ΤΕΙ και λοιπών Τμημάτων Αρχείο PDF
Έντυπο-Βεβαίωση παροχής εκπαιδευτικού εργαστηριακού έργου Αρχείο PDF
Αίτηση απόκτησης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Αρχείο PDF

 

Έντυπα για το Διδακτορικό Δίπλωμα:

Αίτηση εγγραφής στο ΔΔ Αρχείο PDF
Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Εξετάσεων Εφ' Όλης της Ύλης Αρχείο PDF
Πρακτικό εξέτασης και επικύρωση αποτελεσμάτων εφ’ όλης της ύλης Αρχείο PDF
Ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Αρχείο PDF
Προγραμματισμός παρουσίασης Ερευνητικής Πρότασης Αρχείο PDF
Δήλωση παράδοσης ερευνητικής πρότασης Αρχείο PDF
Πρακτικό κρίσης ερευνητικής πρότασης Αρχείο PDF
Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Αρχείο PDF
Προγραμματισμός Υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής Αρχείο PDF
Δήλωση παράδοσης διδακτορικής διατριβής Αρχείο PDF
Πρακτικό κρίσης διδακτορικής διατριβής Από τη Γραμματεία
Κατάθεση διδακτορικής διατριβής σε τελική μορφή Αρχείο PDF
Έντυπο Αντικατάστασης Επιβλέποντος Καθηγητή Αρχείο PDF
Έντυπο Αντικατάστασης μελών Τριμελούς Επιτροπής Αρχείο PDF
Έντυπο-Βεβαίωση παροχής εκπαιδευτικού-εργαστηριακού έργου Αρχείο PDF
Αίτηση απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος Αρχείο PDF


Λοιπά έντυπα

Έντυπο Αίτησης προς τη Γραμματεία ΠΜΣ Αρχείο Word
Έντυπο απόσυρσης από μαθήματα του Προγράμματος Αρχείο PDF
Έντυπο εγγραφής παρακολούθησης μαθημάτων του Προγράμματος Αρχείο PDF
Έντυπο παρακολούθησης μαθήματος σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχείο PDF
Οδηγίες για τη δημιουργία έντυπου περίληψης Αρχείο PDF

Έντυπο παρακολούθησης ερευνητικών προτάσεων και υποστηρίξεων διατριβών  Αρχείο PDF

Έντυπο Υλοποίησης - Απολογισμού Μαθήματος:

Έντυπο Υλοποίησης - Απολογισμού Μαθήματος                                                          Αρχείο PDF


 

Στην κορυφή