Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών » "Βιολογία της Άσκησης"

ΠΜΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Aντικείμενο
Το ΠΜΣ επιδιώκει την κατάρτιση και μύηση νέων επιστημόνων στη Βιολογία της Άσκησης προσφέροντάς τους ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών επιλογών έτσι ώστε: α) να κατανοήσουν σε βάθος τις βιολογικές προσαρμογές κατά τη μυϊκή προσπάθεια, άμεσες και μακροπρόθεσμες, καθώς και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν  και τους μηχανισμούς που τις διέπουν, β) να αποκτήσουν την ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης της υπάρχουσας γνώσης που προέρχεται τόσο από εξειδικευμένη έρευνα στη Βιολογία της Άσκησης, όσο και από αναζητήσεις πολυ-επιστημονικής προσέγγισης, γ) να αναπτύξουν ικανότητα θεωρητικής προσέγγισης ερευνητικών προβλημάτων, διατύπωσης υποθέσεων, σχεδιασμού και διεξαγωγής ερευνών, ανάλυσης, ερμηνείας, παρουσίασης και δημοσίευσης δεδομένων, δ) να μεταδώσουν γνώση σχετική με την άσκηση και τη φυσική δραστηριότητα ως μέσων προαγωγής και αποκατάστασης της υγείας, της ευρωστίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών, ε) να συμβάλουν ερευνητικά στην εργονομική και κινησιολογική ερμηνεία ανθρώπινων δραστηριοτήτων της καθημερινότητας και της αθλητικής απόδοσης στ) να ενισχύσουν τη θεωρητική τεκμηρίωση των βιολογικών προσαρμογών του ανθρώπου κατά την άσκηση και την καθημερινή του διαβίωση.
Σκοπός του ΠΜΣ «Βιολογία της Άσκησης» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο των προσαρμογών του ανθρώπινου οργανισμού κατά τη σωματική άσκηση, για τη βελτίωση, διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας και ευρωστίας του ανθρώπου, καθώς και τη μεγιστοποίηση της απόδοσής του.

Mεταπτυχιακοί Τίτλοι                                                
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Βιολογία της Άσκησης» (MSc in Biology of Physical Activity) με τις εξής ειδικεύσεις:
1. Αθλητιατρική – Αθλητική Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση (Sport Medicine-Sport Physical Therapy and Rehabilitation)
2. Αθλητική Βιομηχανική – Κινησιολογία και Εργονομία (Sport Biomechanics-Kinesiology and Ergonomy)
3. Εργοφυσιολογία, Διατροφή, Άσκηση και Ποιότητα Ζωής (Exercise Physiology, Nutrition and Quality of Life)

Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα

Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Βιολογία της Άσκησης» θα καλύπτεται από:
- τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ,
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,

Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του Ν.4485/2017.

Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.