Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών » "Βιολογία της Άσκησης" » Πρόγραμμα Σπουδών ΒΑ

Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απόκτηση ΔΜΣ  απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά κύριο λόγο διά ζώσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διδασκαλία μπορεί να γίνει με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έως 35% (ν. 4485/17, παρ. 3 αρ. 30).

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα.

Ειδίκευση "Αθλητιατρική – Αθλητική Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση"

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδακτικές ώρες

ECTS

Ερευνητική Μεθοδολογία Ι

3

7

Στατιστική ΦΑΑ Ι

3

7

Θεωρία της Επιστήμης

3

6

Προχωρημένη Αθλητιατρική ή εναλλακτικά Προχωρημένη Αθλητική Φυσικοθεραπεία

5

10

Σύνολο

14

30

 

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδακτικές Ώρες

ECTS

Ερευνητική Μεθοδολογία ΙΙ

3

7

Στατιστική ΦΑΑ ΙΙ

3

7

Μαθήματα Επιλογής

 

 

Πειραματική Αθλητιατρική ή εναλλακτικά Πειραματική Αθλητική Φυσικοθεραπεία ή αντίστοιχο μάθημα άλλης Ειδίκευσης

5

9

Ειδικά Θέματα Αθλητιατρικής ή εναλλακτικά Ειδικά Θέματα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ή αντίστοιχο μάθημα άλλης Ειδίκευσης

3

7

Σύνολο

14

30

 

Γ΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής

Διδακτικές ώρες

ECTS

 

Σεμινάριο Αθλητιατρικής ή αντίστοιχο μάθημα άλλη Ειδίκευσης

3

7

 

Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητιατρικής

3

8

 

Σεμινάριο Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ή αντίστοιχο μάθημα άλλη Ειδίκευσης

3

7

 

Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Φυσικοθεραπείας

3

8

 

Σύνολο

12

30

 

 

Δ΄ Εξάμηνο

 

ECTS

Σχεδιασμός, Εποπτεία και Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

16

Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

14

Σύνολο

30

 

Ειδίκευση "Αθλητική Βιομηχανική – Κινησιολογία και Εργονομία"

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδακτικές ώρες

ECTS

Ερευνητική Μεθοδολογία Ι

3

7

Στατιστική ΦΑΑ Ι

3

7

Θεωρία της Επιστήμης

3

6

Προχωρημένη Αθλητική Βιομηχανική ή εναλλακτικά Προχωρημένη Κινησιολογία

5

10

Σύνολο

14

30

 

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδακτικές ώρες

ECTS

Ερευνητική Μεθοδολογία ΙΙ

3

7

Στατιστική ΦΑΑ ΙΙ

3

7

Μαθήματα Επιλογής

 

 

Πειραματική Αθλητική Βιομηχανική ή εναλλακτικά Πειραματική Κινησιολογία ή αντίστοιχο μάθημα άλλης Ειδίκευσης

5

9

Ειδικά θέματα Κινησιολογίας ή εναλλακτικά Ειδικά θέματα Εργονομίας ή αντίστοιχο μάθημα άλλης Ειδίκευσης

3

7

Σύνολο

14

30

 

Γ΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής

Διδακτικές ώρες

ECTS

 

Σεμινάριο Αθλητικής Βιομηχανικής

3

7

 

Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Βιομηχανικής / Κινησιολογίας / Εργονομίας

3

8

 

Σεμινάριο Κινησιολογίας ή αντίστοιχο μάθημα άλλης Ειδίκευσης

3

7

 

Ποσοτική ανάλυση Κινησιο-Βιολογικών Αποτελεσμάτων ή εναλλακτικά Σεμινάριο Εργονομίας

3

8

 

Σύνολο

12

30

 

 

Δ΄ Εξάμηνο

 

ECTS

Σχεδιασμός, Εποπτεία και Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

16

Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

14

Σύνολο

30

 

Ειδίκευση "Εργοφυσιολογία, Διατροφή, Άσκηση και Ποιότητα Ζωής"

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδακτικές ώρες

ECTS

Ερευνητική Μεθοδολογία Ι

3

7

Στατιστική ΦΑΑ Ι

3

7

Θεωρία της Επιστήμης

3

6

Προχωρημένη Εργοφυσιολογία

5

10

Σύνολο

14

30

 

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

 Διδακτικές ώρες

ECTS

Ερευνητική Μεθοδολογία ΙΙ

3

7

Στατιστική ΦΑΑ ΙΙ

3

7

Μαθήματα Επιλογής

 

 

Πειραματική Εργοφυσιολογία ή αντίστοιχο μάθημα άλλης Ειδίκευσης

5

10

Σεμινάριο Εργοφυσιολογίας ή εναλλακτικά Ειδικά Θέματα Διατροφής

3

6

Σύνολο

14

30

 

Γ΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής

Διδακτικές Ώρες 

ECTS

 

Ειδικά Θέματα Εργοφυσιολογίας ή εναλλακτικά Ειδικά Θέματα Διατροφής ή αντίστοιχο άλλης Ειδίκευσης

3

7

 

Καθοδηγούμενη Μελέτη Εργοφυσιολογίας / Διατροφής

3

8

 

Βιοχημεία της Άσκησης  και Διατροφή

3

8

 

Κλινική Εργομετρία και Αποκατάσταση Παθήσεων ή εναλλακτικά Ζητήματα Γενετικής και Φυσικής Δραστηριότητας

3

7

 

Σύνολο

12

30

 

 

Δ΄ Εξάμηνο

 

ECTS

Σχεδιασμός, Εποπτεία και Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

16

Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

14

Σύνολο

30