Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών » "Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός"

ΠΜΣ Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Αντικείμενο
Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο όλες τις εκφάνσεις της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού.

Σκοπός
Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση στελεχών που μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε επιστημονικούς φορείς (πανεπιστήμια, κέντρα ερευνών, αθλητικά εργαστήρια, άλλους επιστημονικούς φορείς), καθώς και σε επαγγελματικούς φορείς (δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, εκπαιδευτήρια, σχολεία, ομοσπονδίες, σύλλογοι, ιατρικά ιδρύματα, δήμοι).

Στόχοι: επιμέρους στόχοι του Προγράμματος είναι οι απόφοιτοι να έχουν τα απαραίτητα εφόδια, προκειμένου να υπηρετήσουν το κοινωνικό γίγνεσθαι και να ηγηθούν δημιουργικά στην επίτευξη κρίσιμων κοινωνικό−αθλητικών στόχων όπως:
• η θεσμική και μεθοδολογική στήριξη των δραστηριοτήτων και λειτουργιών της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού,
• η προαγωγή της υγείας, της ευρωστίας και της φυσικής κατάστασης του ανθρώπου με την καθημερινή «δια βίου» σωματική άσκηση,
• η εκπαίδευση, η άθληση και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες,
• η μελέτη, καλλιέργεια και μετάδοση των αρχών της Αθλητικής Ιστορίας και του Ολυμπισμού,
• η ανάδειξη ειδικών αθλητικών επιστημόνων−προπονητών σε όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα,
• η ανάδειξη ειδικών παιδαγωγών σε κάθε μορφής εκπαιδευτική διαδικασία,
• η ανάδειξη ειδικών επιστημόνων του χορού,
• η αναβάθμιση της οργάνωσης των αθλητικών αγώνων και της διοίκησης του αθλητισμού,
• η διεθνής συνεργασία και η διεπιστημονική προσέγγιση φορέων του αθλητισμού και του πολιτισμού,
• η εξειδίκευση στελεχών για να καλύψουν νέες ειδικότητες στο προπτυχιακό επίπεδο εκπαίδευσης και το επαγγελματικό περιβάλλον.

Με την κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων στους παραπάνω τομείς καλύπτονται αιτήματα και ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό στα παρακάτω επιστημονικά πεδία:
1. Παιδαγωγικό πεδίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
2. Κοινωνικό και Ανθρωπιστικό πεδίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
3. Οργανωτικό πεδίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
4. Προπονητικό πεδίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Οι τίτλοι απονέμονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κατηγορίες εισακτέων
1. Στο Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απονομή του Μ.Δ.Ε., γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι πτυχιούχοι των Σχολών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008), καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής συναφούς
γνωστικού αντικειμένου.
2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει (παρ. 1.β. άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).

Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών, η χρονική διάρκεια ορίζεται για το Μ.Δ.Ε. σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ενώ για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια θα είναι έξι (6) διδακτικά εξάμηνα.