Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών » "Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός"

ΠΜΣ Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Αντικείμενο
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό  έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης γνώσης στα πεδία των Παιδαγωγικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών στον Αθλητισμό, στην οργάνωση του Αθλητισμού, καθώς και στην Προπονητική των Αθλημάτων.

Σκοπός
Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σύμφωνα με το Πρόγραμμα. Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μεταπτυχιακός τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμό» (MSc in Physical Education and Sport Science) με τις εξής ειδικεύσεις:
1. Παιδαγωγικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές στον Αθλητισμό (Pedagogy and Humanities in Sport)
2. Οργάνωση Αθλητισμού (Organizational Studies in Sports)
3. Προπονητική Αθλημάτων (Sport Training and Coaching)

Κατηγορίες εισακτέων
Στο ΠΜΣ «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.
Επίσης, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17και μόνο ένας κατ’ έτος, σε κατεύθυνση συναφή με το αντικείμενο και το έργο που επιτελούν στη Σχολή.

Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός» θα καλύπτεται από:
- τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ,
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του Ν.4485/2017.


Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.