Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών » "Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός" » Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία ως πρόταση εγκρίνεται από τριμελή επιτροπή σε προηγούμενο χρόνο.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Ποσοστό 20% των μαθημάτων είναι δυνατόν να γίνει με εξ αποστάσεως διδασκαλία από μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς εκτός Αθηνών.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Ως ελάχιστος αριθμός ωρών παρακολούθησης όλων των μαθημάτων ορίζονται κατ’ ελάχιστο οι 30 διδακτικές ώρες.

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ειδ. Παιδαγωγικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές στον Αθλητισμό

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Μεθοδολογία Έρευνας Ι

Στατιστική στη Φ.Α.Α. Ι

Βασικό μάθημα Κατεύθυνσης*

Καθοδηγούμενη Μελέτη Κατεύθυνσης*

7

7

8

8

Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ

Στατιστική στη Φ.Α.Α. ΙΙ**

Ειδικά Θέματα Κατεύθυνσης*

1 μάθημα επιλογής#

7

7

9

7

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής ΔΕ Ι

1 μάθημα επιλογής

23

7

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής ΔΕ ΙΙ

 

30

Σύνολο

30

Σύνολο

30

*Κατευθύνσεις: Αθλητική Παιδαγωγική και Διδακτική Φυσικής Αγωγής, Αθλητική Ψυχολογία, Κινητική Συμπεριφορά, Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα, Κοινωνιολογία του Αθλητισμού, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Ιστορία της Φυσικής Αγωγής, Σπουδές στον Χορό.

**Για τις Κατευθύνσεις Κοινωνιολογία του Αθλητισμού, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Ιστορία της Φυσικής Αγωγής, Σπουδές στον Χορό δεν συνιστά μάθημα κορμού.

# Οι Κατευθύνσεις Κοινωνιολογία του Αθλητισμού, Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Ιστορία της Φυσικής Αγωγής, Σπουδές στον Χορό οφείλουν να παρακολουθήσουν δύο μαθήματα επιλογής.

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ειδίκευσης "Οργάνωση Αθλητισμού"

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Μεθοδολογία Έρευνας Ι

Στατιστική στη Φ.Α.Α. Ι

Βασικό μάθημα Κατεύθυνσης*

Καθοδηγούμενη Μελέτη Κατεύθυνσης*

7

7

8

8

Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ

Στατιστική στη Φ.Α.Α. ΙΙ**

Ειδικά Θέματα Κατεύθυνσης*

1 μάθημα επιλογής#

7

7

9

7

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής ΔΕ Ι

1 μάθημα επιλογής

23

7

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής ΔΕ ΙΙ

 

30

Σύνολο

30

Σύνολο

30

*Κατευθύνσεις: Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού, Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας, Ποσοτική Ανάλυση Αθλητικών Αποτελεσμάτων και Αθλητικό Δίκαιο.

**Για την Κατεύθυνση Αθλητικό Δίκαιο δεν συνιστά μάθημα κορμού.

# Για την Κατεύθυνση Αθλητικό Δίκαιο οφείλουν να παρακολουθήσουν δύο μαθήματα επιλογής.

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ειδίκευσης "Προπονητική Αθλημάτων"

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Μεθοδολογία Έρευνας Ι

Στατιστική στη Φ.Α.Α. Ι

Βασικό μάθημα Κατεύθυνσης*

Καθοδηγούμενη Μελέτη Κατεύθυνσης* 

7

7

8

8

Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ

Στατιστική στη Φ.Α.Α. ΙΙ**

Ειδικά Θέματα Κατεύθυνσης*

1 μάθημα επιλογής#

7

7

9

7

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής ΔΕ Ι

1 μάθημα επιλογής

23

7

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής ΔΕ ΙΙ

 

30

Σύνολο

30

Σύνολο

30

*Κατευθύνσεις: Αθλοπαιδιές, Γυμναστική, Κλασικός Αθλητισμός, Υγρός Στίβος