Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών » "Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός" » Χρήσιμα Έντυπα

Έντυπα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Αίτηση εγγραφής στο ΜΔΕ Αρχείο Word
Ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Αρχείο Word
Προγραμματισμός Παρουσίασης Ερευνητικής Πρότασης Αρχείο Word
Δήλωση παράδοσης ερευνητικής πρότασης Αρχείο Word
Πρακτικό κρίσης ερευνητικής πρότασης Αρχείο Word
Ορισμός Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Αρχείο Word
Προγραμματισμός Υποστήριξης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Αρχείο Word
Δήλωση παράδοσης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Αρχείο Word
Πρακτικό κρίσης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Από τη Γραμματεία
Κατάθεση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σε τελική μορφή Αρχείο Word
Έντυπο Αντικατάστασης Επιβλέποντος Καθηγητή Αρχείο Word
Έντυπο Αντικατάστασης μελών Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Αρχείο Word
Έντυπο Αντικατάστασης μελών Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Αρχείο Word
Ορισμός πρόσθετων μαθημάτων για πτυχιούχους ΤΕΙ και λοιπών Τμημάτων Αρχείο Word
Έντυπο-Βεβαίωση παροχής εκπαιδευτικού εργαστηριακού έργου Αρχείο Word
Αίτηση απόκτησης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Αρχείο Word

 

Λοιπά έντυπα

Έντυπο Αίτησης προς τη Γραμματεία ΠΜΣ Αρχείο Word
Έντυπο απόσυρσης από μαθήματα του Προγράμματος Αρχείο Word
Έντυπο εγγραφής παρακολούθησης μαθημάτων του Προγράμματος Αρχείο PDF
Έντυπο παρακολούθησης μαθήματος σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχείο Word
Οδηγίες για τη δημιουργία έντυπου περίληψης Αρχείο Word

Έντυπο παρακολούθησης ερευνητικών προτάσεων και υποστηρίξεων διατριβών  Αρχείο PDF

Έντυπο Υλοποίησης - Απολογισμού Μαθήματος:

Έντυπο Υλοποίησης - Απολογισμού Μαθήματος                                                          Αρχείο PDF


 

Στην κορυφή