Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση


2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΦΑΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΦΑΑ


ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΦΑΑ


ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΦΑΑ


  
 

Το ΤΕΦΑΑ συμμετέχει στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση ΦΑ & Α υλοποιείται στη διάρκεια δύο εξαμήνων (χειμερινό και εαρινό) ενός ακαδημαϊκού έτους. Περιλαμβάνει: (α) την παρακολούθηση του προπαρασκευαστικού Σεμιναρίου Πρακτικής Άσκησης, και (β) την ολοκλήρωση προγράμματος εποπτευόμενης απασχόλησης σε φορέα φυσικής αγωγής και αθλητισμού, συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών πλήρους απασχόλησης. Ως ωράριο πλήρους απασχόλησης ανά μήνα των φοιτητών/τριών Πρακτικής Άσκησης, θεωρείται το αντίστοιχο θεσμοθετημένο ωράριο πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων του Φορέα Υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης, στην αντίστοιχη ειδικότητα.

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΦΑ & Α είναι προαιρετική και μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Οι φοιτητές/τριες είναι ασφαλιστικά καλυμμένοι κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης μέσω των πόρων του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και η αμοιβή τους καθορίζεται από την εκάστοτε χρηματοδότηση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΚΠΑ.

Οι Φορείς Πρακτικής Άσκησης συνεργάζονται με το ΤΕΦΑΑ σε εθελοντική βάση, εγγράφονται στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «Άτλας» (http://atlas.grnet.gr/) και αναρτούν σε αυτό τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης για το ΤΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ στις αρχές του χειμερινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους.


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης ΦΑ & Α έχουν οι φοιτητές/τριες που:

(α) έχουν ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο σπουδών και όσοι έχουν ολοκληρώσει το 4ο εξάμηνο σπουδών (ως επιλαχόντες, μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που έχει ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο σπουδών),

(β) δεν έχουν συμμετάσχει ξανά σε επιδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και

(γ) έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον δεκαπέντε (15) από τα υποχρεωτικά μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΦΑΑ.

(δ) έχουν εγγραφεί στο σύστημα κεντρικής υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ-ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr).

 
ΚΡΙΤΙΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την κατάταξη των φοιτητών/τριών και τη συνακόλουθη προτεραιότητα στις διαδικασίες επιλογής για την επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση συνεκτιμώνται τα εξής:

(α)  Αριθμός μαθημάτων που έχουν εξετασθεί επιτυχώς (συντελεστής βαρύτητας 60%)

(β)  Μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων που έχουν εξεταστεί επιτυχώς (συντελεστής βαρύτητας 40%).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, κριτήρια προτεραιότητας είναι:

1.  Υψηλότερος μέσος όρος βαθμολογίας.

2.  Φοίτηση ή ολοκλήρωση ειδικότητας που σχετίζεται με τη θέση της Πρακτικής Άσκησης.

3.  Περισσότερα συναφή με την πρακτική άσκηση μαθήματα.

4.  Κοινωνικά κριτήρια (μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνοι γονείς, φοιτητές-γονείς).

Η επιλογή των φοιτητών/τριών διενεργείται στο χειμερινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκό έτους από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, επικουρούμενο από τα λοιπά μέλη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους.


ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑ&Α

Οι υποψήφιοι φοιτητές/τριες υποβάλουν στη Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ πρωτοκολλημένη την "Aίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Δήλωση Πρακτικής Άσκησης ΦΑ&Α". Ο φοιτητής/τρια προτείνει με σειρά προτεραιότητας 1 έως 3 προτιμήσεις Φορέα Πρακτικής Άσκησης.

Οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης με την εγγραφή τους στο σύστημα κεντρικής υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ-ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.  [Για οποιαδήποτε απορία αφορά στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, οι Φορείς και οι Φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αρωγής στο Σύστημα “ΑΤΛΑΣ” στο τηλέφωνο 215-2157860].

Η Αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.  Αναλυτική βαθμολογία (πρόσφατη).

2.  Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την οποία ο/η φοιτητής/τρια δηλώνει ότι: α) διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα και β) δεν έχει συμμετάσχει σε επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση είτε μέσω του ΕΚΠΑ είτε υπό την αιγίδα άλλου φορέα, με τη φοιτητική του/της ιδιότητα.

3.  Δήλωση ΦμεΑ, αν ο φοιτητής/τρια είναι με αναπηρία, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά -όπως ορίζει ο νόμος- στη Γραμματεία του Τμήματος.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ζητηθεί επιπλέον:

4.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.


ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η διαδικασία επιλογής γίνεται με την ευθύνη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΦΑΑ και συντάσσει τον Προσωρινό Πίνακα Επιλογής, ο οποίος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΤΕΦΑΑ.

Κάθε φοιτητής/τρια θα μπορεί να υποβάλει Ένσταση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Προσωρινού Πίνακα Επιλογής Πρακτικής Άσκησης ΦΑ & Α - ΤΕΦΑΑ. Η ένσταση θα υποβάλλεται με γραπτή αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, και στη συνέχεια θα κοινοποιείται στην Επιτροπή Ενστάσεων για την λήψη αποφάσεων.

Αφού ληφθούν υπόψη οι ενστάσεις, η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει τον Τελικό Πίνακα Επιλογής Πρακτικής Άσκησης ΦΑ & Α στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τους Φορείς Πρακτικής Άσκησης για τους επιλεχθέντες φοιτητές.


ΕΓΓΡΑΦΑ
 

Οι φοιτητές/τριες, καθώς και οι Φορείς απασχόλησης, καλούνται να συμπληρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΕΝΑΡΞΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ και ΛΗΞΗΣ της επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης τα οποία περιγράφονται στο άρθρο 12 του παρόντος Κανονισμού και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Σχολής (προπτυχιακές σπουδές/πρακτική άσκηση) στη διεύθυνση: http://www.phed.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/praktiki-askhsh/entypa.html.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση απευθυνθείτε στο γραφείο της επιστημονικής υπεύθυνης Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Α. Δανιά (Γραφείο Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Φυσικής Αγωγής, Τηλ.: 210 727 61 41, e-mail: praktiki-kariera[at]phed.uoa[dot]gr).

                                                 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

                                                Επίκουρη Καθηγήτρια Α. Δανιά