Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

 

Το ΤΕΦΑΑ συμμετέχει στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) - ΕΚΤ, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


Γενικά στοιχεία συμμετοχής στο πρόγραμμα:

 • Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι επί πτυχίω και οι τεταρτοετείς φοιτήτριες/τές.
 • Στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας των υποψηφίων, καθώς η επιλογή τους θα πραγματοποιηθεί με βάση τη βαθμολογία που έχουν επιτύχει στα μαθήματα του 2ου και του 3ου έτους που υποστηρίζουν την πρακτική άσκηση, αλλά και τον αριθμό των μαθημάτων που οφείλουν (ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον κριτήρια σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφίων και μικρού αριθμού διαθέσιμων θέσεων).
 • Στην αίτηση, κάθε φοιτήτρια/τής είναι σκόπιμο να αναφέρει τουλάχιστον δύο από τους συνεργαζόμενους με το πρόγραμμα φορείς κατά σειρά προτίμησης, προκειμένου να τοποθετηθεί σε έναν από αυτούς για πρακτική άσκηση.
 • Προϋπόθεση για να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση κάποια/ος φοιτήτρια/τής σε αθλητικό φορέα, είναι η εγγραφή, τόσο του φορέα όσο και της φοιτήτριας/τή στο σύστημα κεντρικής υποστήριξης της πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ ΑΤΛΑΣ
 • Κάθε φοιτήτρια/τής θα εργαστεί στον φορέα που θα τοποθετηθεί για συγκεκριμένες συνολικά ώρες και χρονικό διάστημα στη βάση ωραρίου που θα συμφωνηθεί με τον φορέα. Οι ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα μπορούν να διευθετηθούν σε συνεννόηση με τον φορέα και είναι απαραίτητο να έχουν συμπληρωθεί μέχρι προκαθορισμένη ημ/νία.
 • Για την απασχόλησή του κάθε φοιτήτρια/τής θα λάβει συγκεκριμένο μικτό ποσό αμοιβής και ασφαλιστική κάλυψη.
 • Με βάση τον εκάστοτε εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό, προσδιορίζεται και ο συνολικός αριθμός των φοιτητών/τριών που μπορούν να ασκηθούν.
 • Όσες και όσοι φοιτήτριες/τές επιλεγούν, θα ενημερωθούν άμεσα σε συνάντηση που θα οριστεί από τον επιστημονικό υπεύθυνο, σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να προηγηθούν της έναρξης απασχόλησής τους στον φορέα.
 • Στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι φοιτήτριες/τές εντάσσεται, μετά την ολοκλήρωση της εργασίας τους, η κατάθεση έκθεσης με καταγραφή και αποτίμηση της απασχόλησής τους.
 • Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/τές, πριν και προκειμένου να επιλέξουν φορέα πρακτικής άσκησης, να κάνουν αναζήτηση του φορέα στο διαδίκτυο για πληρέστερη ενημέρωσή τους σχετικά με το χώρο στον οποίο αναπτύσσονται οι δραστηριότητές του, αλλά και άλλα στοιχεία που ενδιαφέρουν την επικείμενη εργασία τους.
 • Η υποβολή σχετικής αίτησης κατατίθεται στο γραφείο του επιστημονικού υπεύθυνου καθηγητή Ι. Αυθίνου (Αλκμήνης 9, 4ος όροφος Τηλ.: 210 727 61 78, e-mail: praktiki-kariera@phed.uoa.gr).

 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγητής Ι. ΑΥΘΙΝΟΣ


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης

1) Ιδιωτικό Συμφωνητικό ΦΟΡΕΑ - ΕΚΠΑ

2) Ιδιωτικό Συμφωνητικό ΦΟΙΤΗΤΗ

3) Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΛΗΞΗΣ

Είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε μετά την έναρξη της πρακτικής άσκησης

1) Βεβαίωση εκτέλεσης ΠΑ από τον ΕΠ. ΥΠΕΥΘΥΝΟ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2) Βεβαίωση εκτέλεσης ΠΑ από τον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

3) Εκθεση επίδοσης ασκούμενου από τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

4) Αναλυτική Έκθεση πεπραγμένων του ΦΟΙΤΗΤΗ

 

 • Για τη συμπλήρωση όλων των παραπάνω δικαιολογητικών είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τις ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ