Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


1η επιλογή φοιτητών 2019-2020

Το ΤΕΦΑΑ συμμετέχει στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) - ΕΚΤ, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

Γενικά στοιχεία συμμετοχής στο πρόγραμμα:

 • Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι τριτοετείς, οι τεταρτοετείς και οι επί πτυχίο φοιτήτριες/τές.
 • Στην αίτηση συμμετοχής, που θα πρωτοκολλείται στη γραμματεία της σχολής, θα πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας των υποψηφίων, καθώς η επιλογή τους θα πραγματοποιηθεί με κύριο κριτήριο το μέσο όρο της βαθμολογίας που έχουν επιτύχει οι υποψήφιοι σε τρία τουλάχιστον μαθήματα που υποστηρίζουν την πρακτική τους άσκηση (Η συνάφεια των μαθημάτων με τη θέση της πρακτικής άσκησης τεκμηριώνεται από τα τρία μέλη της επιτροπής αξιολόγησης). Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφίων σε σχέση με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ή ισοβαθμίας του μέσου όρου των μαθημάτων, θα προηγούνται φοιτητές που φοιτούν ή έχουν ολοκληρώσει ειδικότητες που σχετίζονται με την θέση της πρακτικής άσκησης. Επίσης, στην περίπτωση που τα πιο πάνω κριτήρια δεν επαρκούν θα επιλέγεται η υποψηφιότητα που διαθέτει επιπλέον συναφή με την πρακτική άσκηση μαθήματα. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας κριτηρίων, επόμενο κριτήριο προτεραιότητας θα είναι η κοινωνικό – οικονομική κατάσταση του υποψηφίου (μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνοι).
 • Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση, με αίτημά του στη γραμματεία της Σχολής, σε χρονική προθεσμία τριών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο site και τους πίνακες ανακοινώσεων της Σχολής.
 • Προϋπόθεση για να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση κάποια/ος φοιτήτρια/τής σε αθλητικό φορέα, είναι η εγγραφή τόσο του φορέα, όσο και της φοιτήτριας/τή στο σύστημα κεντρικής υποστήριξης της πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr), αλλά και να μην έχει λάβει μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα πρακτικής.
 • Στην αίτηση, κάθε φοιτήτριας/τή είναι σκόπιμο να αναφέρει τουλάχιστον δύο από τους συνεργαζόμενους με το πρόγραμμα φορείς κατά σειρά προτίμησης, προκειμένου να τοποθετηθεί σε έναν από αυτούς για πρακτική άσκηση.
 • Κάθε φοιτήτρια/τής θα εργαστεί στον φορέα που θα τοποθετηθεί για συγκεκριμένες συνολικά ώρες και χρονικό διάστημα στη βάση ωραρίου που θα συμφωνηθεί με τον φορέα. Οι ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα μπορούν να διευθετηθούν σε συνεννόηση με τον φορέα και είναι απαραίτητο να έχουν συμπληρωθεί μέχρι προκαθορισμένη ημ/νία.
 • Για την απασχόλησή του κάθε φοιτήτρια/τής θα λάβει συγκεκριμένο μικτό ποσό αμοιβής και ασφαλιστική κάλυψη το οποίο θα αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη.
 • Με βάση τον εκάστοτε εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό του προγράμματος, προσδιορίζεται από το ΕΚΠΑ και ο συνολικός αριθμός των φοιτητών/τριών που μπορούν να ασκηθούν.
 • Όσες και όσοι φοιτήτριες/τές επιλεγούν, θα ενημερωθούν άμεσα σε συνάντηση που θα οριστεί από τον επιστημονικό υπεύθυνο, σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να προηγηθούν της έναρξης απασχόλησής τους στον φορέα.
 • Στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι φοιτήτριες/τές εντάσσεται, μετά την ολοκλήρωση της εργασίας τους, η κατάθεση έκθεσης με καταγραφή και αποτίμηση της απασχόλησής τους.
 • Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/τές, πριν και προκειμένου να επιλέξουν φορέαπρακτικής άσκησης, να κάνουν αναζήτηση του φορέα στο διαδίκτυο για πληρέστερη ενημέρωσή τους σχετικά με το χώρο στον οποίο αναπτύσσονται οι δραστηριότητές του, αλλά και άλλα στοιχεία που ενδιαφέρουν την επικείμενη πρακτική τους.
 • Σχετικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στο site της σχολής: (προπτυχιακές σπουδές, πρακτική άσκηση) στη διεύθυνση: www.phed.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/praktiki-askhsh.html
 • Για οποιαδήποτε διευκρίνηση απευθυνθείτε στο γραφείο του επιστημονικού υπεύθυνου καθηγητή Ι. Αυθίνου (Αλκμήνης 9, 4ος όροφος Τηλ.: 210 727 61 78, e-mail: praktiki-kariera[at]phed.uoa[dot]gr).

  Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγητής Ι. ΑΥΘΙΝΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης

1) Ιδιωτικό Συμφωνητικό ΦΟΡΕΑ - ΕΚΠΑ

2) Ιδιωτικό Συμφωνητικό ΦΟΙΤΗΤΗ

3) Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΛΗΞΗΣ

Είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε μετά την έναρξη της πρακτικής άσκησης

1) Βεβαίωση εκτέλεσης ΠΑ από τον ΕΠ. ΥΠΕΥΘΥΝΟ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2) Βεβαίωση εκτέλεσης ΠΑ από τον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

3) Εκθεση επίδοσης ασκούμενου από τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

4) Αναλυτική Έκθεση πεπραγμένων του ΦΟΙΤΗΤΗ

 

 • Για τη συμπλήρωση όλων των παραπάνω δικαιολογητικών είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τις ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ