Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Το ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) διαρκεί τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα, στη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές υποχρεούνται στη συμπλήρωση τουλάχιστον 120 διδακτικών μονάδων (ΔΜ) και 240 πιστωτικών μονάδων (ΠΜ) για την απόκτηση πτυχίου, και περιλαμβάνει:

Το παρόν Πρόγραμμα ισχύει στην παρούσα μορφή από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και για όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως έτους εγγραφής εκτός των διατάξεων για προϋποθέσεις εγγραφής στην Ειδίκευση.

Πρόγραμμα Σπουδών 2021-'22


       

Δικαιώματα & Υποχρεώσεις φοιτητών

Τη λειτουργία του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας & Καλής Πρακτιικής του ΕΚΠΑ, οι φοιτητές οφείλουν και δικαιούνται:

  1. Να ακολουθούν τη διδακτική και την εξεταστική διαδικασία, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Πανεπιστημίου, το πρόγραμμα σπουδών και τους εσωτερικούς κανονισμούς των επιμέρους Τμημάτων, Μονάδων και λοιπών δομών.
  2. Να σέβονται τα κτήρια και τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας.
  3. Να εκπονούν οι ίδιοι τις εργασίες που τους ανατίθενται και να μην παρουσιάζουν πνευματικά έργα άλλων ως δικά τους.
  4. Κατά τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις να αποδεικνύουν με την φοιτητική ταυτότητά τους την ιδιότητά τους και να μην χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα για την απάντηση στα ερωτήματα που τους τίθενται.
  5. Δικαιούνται να συναντούν για φοιτητικά θέματα τους διδάσκοντες στις ορισμένες ώρες ακροάσεων.
  6. Δικαιούνται να ζητούν επίδειξη του γραπτού τους και παροχή εξηγήσεων για τη βαθμολογία του, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και το πρόγραμμα της κάθε Σχολής.
  7. Να αναφέρονται στις διοικητικές υπηρεσίες των Σχολών και του Πανεπιστημίου κατά το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, ασκούντες κάθε δικαίωμα που παρέχει ο νόμος, θεωρούμενοι ενήλικες για τις σχέσεις τους με το Πανεπιστήμιο.
  8. Οι φοιτητές καλούνται να αξιολογούν κατά περιοδικά διαστήματα, τόσο τους διδάσκοντες, όσο και τις δομές του Πανεπιστημίου με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου σπουδών.