Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Ειδικεύσεις

Δίπλωμα Ειδίκευσης

Η Σχολή πρσφέρει τις εξής Ειδικεύσεις:

Για την απόκτηση διπλώματος Ειδίκευσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον 18 Διδακτικών Μονάδων (36 Πιστωτικών Μονάδων), οι οποίες προκύπτουν από την επιτυχή παρακολούθηση έξι (6) έως εννέα (9) προβλεπόμενων από τον Οδηγό Σπουδών κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων.

Το Δίπλωμα Ειδίκευσης δεν είναι υποχρεωτικό για την απόκτηση πτυχίου. Οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αντικαθιστώντας τις Διδακτικές και Πιστωτικές Μονάδες των μαθημάτων Ειδίκευσης με αντίστοιχο αριθμό από μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

Πρόσθετο Δίπλωμα Ειδίκευσης

Παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης και δεύτερης κύριας Ειδίκευσης με απόφαση του οικείου Τομέα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επέκταση του ελάχιστου χρόνου σπουδών τουλάχιστον κατά ένα (1) εξάμηνο.

Απαιτούμενες προϋποθέσεις εγγραφής σε Ειδίκευση

  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή ενός φοιτητή σε μια από τις προσφερόμενες ειδικεύσεις αποτελεί η επιτυχής περάτωση τουλάχιστον 15 οποιωνδήποτε υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος[1].
  • Η Γενική Συνέλευση του αντίστοιχου Τομέα θέτει δέσμη από τέσσερα συγκεκριμένα και επιτυχώς περατωμένα μαθήματα ως επί πλέον προϋπόθεση για την παρακολούθηση κάθε Ειδίκευσης (τρία από αυτά πρέπει να είναι από τον κατάλογο των υποχρεωτικών ενώ το τέταρτο μάθημα μπορεί να είναι από τον κατάλογο μαθημάτων επιλογής. Τα τρία αυτά μαθήματα δύνανται να εμπεριέχονται ήδη στον κατάλογο των 15 υποχρεωτικών προαπαιτούμενων μαθημάτων)[2].
  • Τυχόν επιπλέον κριτήρια εισαγωγής αποφασίζονται από τον οικείο Τομέα και ανακοινώνονται στους υποψηφίους τουλάχιστον ένα έτος πριν την εφαρμογή τους. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα κριτήρια εισαγωγής που έχει θέσει κάθε Ειδίκευση, παρακαλούμε ενεργοποιήστε τον υπερσύνδεσμο στον τίτλο της Ειδίκευσης που σας ενδιαφέρει.
  •  Ο κατάλογος με τους εγγεγραμμένους σε μια Ειδίκευση φοιτητές αναρτάται από το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ στη η-τάξη (e-class) και κατατίθεται στη γραμματεία της Σχολής εντός ενός μήνα από την έναρξη των μαθημάτων.

[1]Ο όρος της επιτυχούς εξέτασης των 15 υποχρεωτικών μαθημάτων ισχύει μόνο για τους εγγραφέντες φοιτητές το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και εντεύθεν.

[2]Ο όρος της επιτυχούς περάτωσης τεσσάρων συγκεκριμένων μαθημάτων για την εγγραφή στις Ειδικεύσεις, θα ισχύσει από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 για την περίπτωση όπου η προϋπόθεση αυτή δεν είναι ήδη σε ισχύ.