Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Μαθήματα

Μαθήματα

 Τα μαθήματα που προσφέρονται από τη Σχολή κατηγοριοποιούνται ως εξής:

  • Υποχρεωτικά Μαθήματα, τα οποία υποχρεούνται να περατώσουν επιτυχώς όλοι οι φοιτητές,
  • Μαθήματα επιλογής, τα οποία οποία μπορεί να είναι:
    • Κατ' επιλογή
    • Κατ' επιλογή υποχρεωτικά, τα οποία είναι μαθήματα επιλογής για όλους τους φοιτητές αλλά καθίστανται υποχρεωτικά όταν αναφέρονται σε Ειδικεύσεις.

Για την απόκτηση πτυχίου, οι φοιτητές πρέπει να έχουν περατώσει επιτυχώς 27 υποχρεωτικά μαθήματα, 6-9 κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα ειδικεύσεων, 8-12 μαθήματα επιλογής.

Με βάση τα συγκεκριμένα μαθήματα επιλογής και Ειδίκευσης τα οποία συλλέγουν οι φοιτητές και φέρουν διαφορετικό και δεδομένο εκπαιδευτικό φορτίο, υπολογίζεται ότι κάποιος μπορεί να αποφοιτήσει ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση 41 έως 48 μαθημάτων.

  • Στη συνέχεια, παρατίθεται ενδεικτική κατανομή μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών, τηρουμένων των ισχυόντων κανονισμών. Για λόγους καλής λειτουργίας της Σχολής, δεδομένων των περιορισμένων κτηριακών εγκαταστάσεων και του αριθμού διδασκόντων, παρακαλούνται οι φοιτητές να ακολουθούν αυτή τη ροή. 
  • Ενεργοποιώντας τον παρακάτω υπερσύνδεσμο, μπορείτε να δείτε τα κατ' επιλογή μαθήματα που προσφέρονται από τη Σχολή.

Διατμηματική Αναγνώριση Μαθημάτων

Υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης Διδακτικών και Πιστωτικών μονάδων για μαθήματα που παρακολούθησε ο φοιτητής σε άλλα Τμήματα του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Για την αναγνώριση ενός μαθήματος χωρίς πρόσθετες υποχρεώσεις θα πρέπει αφενός το μάθημα να προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών, αφετέρου να υπάρχει ουσιαστική κάλυψη τουλάχιστον του 75% των ωρών διδασκαλίας.