Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Διαδικασία εκπόνησης και κατάθεσης πτυχιακής εργασίας

 • Η πτυχιακή εργασία είναι υποχρεωτική και εκπονείται στο πλαίσιο της πρώτης Ειδίκευσης του φοιτητή. Η εκπόνηση πτυχιακής σε γνωστικό αντικείμενο-πεδίο εκτός Ειδίκευσης γίνεται μόνο ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, θετική εισήγηση του Συντονιστή (υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ) της Ειδίκευσης και έγκριση του αιτήματος από τον οικείο Τομέα. Φοιτητές οι οποίοι δεν προτίθενται να παρακολουθήσουν κύκλο μαθημάτων Ειδίκευσης, αλλά συμπληρώνουν τις απαιτούμενες διδακτικές μονάδες για να αποφοιτήσουν από γενικά μαθήματα επιλογής, υποχρεούνται σε συγγραφή πτυχιακής με επιβλέποντα καθηγητή της επιλογής τους ύστερα από αίτηση και έγκριση από τον Τομέα στον οποίο ανήκει το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ.
 • Η πτυχιακή εργασία είναι ατομική. Σε ειδικές όμως περιπτώσεις (π.χ. πειραματική έρευνα) είναι δυνατόν να εκπονηθεί με τη συνεργασία μέχρι δύο (2) φοιτητών κατά την κρίση του επιβλέποντα καθηγητή.
 • Η πτυχιακή εργασία έχει διδακτικό βάρος 4 Διδακτικών ή 8 Πιστωτικών Μονάδων και αποτελεί προϋπόθεση απόκτησης πτυχίου και όχι εκπλήρωσης των απαιτήσεων του συνόλου των 18 ΔΜ. ή 36 ΠΜ της Ειδίκευσης. Σε περιπτώσεις ομαδικής εργασίας οι φοιτητές παίρνουν τις ίδιες διδακτικές ή πιστωτικές μονάδες (4 ή 8), όπως προβλέπεται και στις ατομικές εργασίες.
 •  Σε περίπτωση 2ης Ειδίκευσης δεν απαιτείται 2η  πτυχιακή εργασία.
 • Για την έναρξη εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει στον επιβλέποντα καθηγητή τρεις γραπτές εργασίες από τις μέχρι τότε σπουδές του.[1]
 •  Η εξοικείωση του φοιτητή με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η διαπιστωμένη γνώση των εφαρμογών κειμενογράφου (π.χ. word), υπολογιστικών φύλλων (π.χ. excell) και δημόσιων παρουσιάσεων[2] (π.χ. pοwerpoint) θεωρείται απαραίτητη. Κριτήριο διαπίστευσης αποτελεί και η επιτυχής περάτωση του μαθήματος ΘΕ-147επ ‘Πληροφορική στη Φυσική Αγωγή’. Επίσης, συνιστάται η γνώση ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση αγγλικά).
 • Στο πλαίσιο της τετραετούς υποχρεωτικής φοίτησης, η διαδικασία της πτυχιακής εργασίας αρχίζει τυπικά τον Οκτώβριο (7ο εξάμηνο) και η κατάθεσή της στον επιβλέποντα καθηγητή γίνεται, το αργότερο στο τέλος Μαΐου (8ο εξαμήνου), ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την αξιολόγησή της και τη δημόσια υποστήριξη. Σε περίπτωση που η πτυχιακή εργασία αρχίσει τον Φεβρουάριο τρέχοντος έτους, η κατάθεση της περατωμένης εργασίας μπορεί να γίνει στον επιβλέποντα καθηγητή στο τέλος Αυγούστου του ιδίου έτους.
 • Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής του εργασίας, ο φοιτητής υποχρεούται να την υποστηρίξει δημοσίως στον Τομέα που ανήκει η Ειδίκευση, εντός της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου. Φοιτητές οι οποίοι δεν παρακολουθούν κάποια Ειδίκευση υποχρεούνται να υποστηρίξουν δημόσια την πτυχιακή τους εργασία στην ανάλογη διαδικασία την οποία ορίζει ο Τομέας στον οποίο ανήκει ο επιβλέποντας καθηγητής.
 • Μετά τη δημόσια υποστήριξη, η πτυχιακή εργασία αξιολογείται από τον επιβλέποντα καθηγητή με βάση το δεκαδικό βαθμολογικό σύστημα, με το 10 να αντιστοιχεί στο άριστα.
 • Στη συνέχεια, ο επιβλέπων καθηγητής συμπληρώνει και καταθέτει στη γραμματεία ειδικό έντυπο με τον βαθμό και τον τίτλο της εργασίας, το οποίο έχει προηγουμένως υπογραφεί από τον Διευθυντή του Τομέα σε ό,τι αφορά την επιβεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης για δημόσια υποστήριξη.
 • Τέλος, ο φοιτητής αναρτά την εργασία του στο ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΣ

[1] Ισχύει για τους νέο εγγραφέντες φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και εντεύθεν.
[2] Ισχύει για τους νέο εγγραφέντες φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και εντεύθεν.