Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Σπουδών » Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Διαδικασία εκπόνησης και κατάθεσης πτυχιακής εργασίας

Α. ΓΕΝΙΚΑ

 • Η πτυχιακή εργασία είναι υποχρεωτική και εκπονείται στο πλαίσιο της πρώτης Ειδίκευσης του φοιτητή.  Σε περίπτωση 2ης Ειδίκευσης δεν απαιτείται 2η  πτυχιακή εργασία.
 • Για την έναρξη εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής υποβάλλει ΑΙΤΗΣΗ στον συντονιστή της Ειδίκευσης, την οποία παρακολουθεί.
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: Η εκπόνηση πτυχιακής σε γνωστικό αντικείμενο-πεδίο ΕΚΤΟΣ Ειδίκευσης γίνεται μόνο ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, θετική εισήγηση του Συντονιστή (υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ) της Ειδίκευσης και έγκριση του αιτήματος από τον οικείο Τομέα.
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Φοιτητές οι οποίοι δεν προτίθενται να παρακολουθήσουν κύκλο μαθημάτων Ειδίκευσης, αλλά συμπληρώνουν τις απαιτούμενες διδακτικές μονάδες για να αποφοιτήσουν από γενικά μαθήματα επιλογής, υποχρεούνται σε συγγραφή πτυχιακής με επιβλέποντα καθηγητή της επιλογής τους, ύστερα από αίτηση και έγκριση από τον Τομέα στον οποίο ανήκει το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ.
 • ΑΤΟΜΙΚΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ: Η πτυχιακή εργασία είναι ατομική. Σε ειδικές όμως περιπτώσεις (π.χ. πειραματική έρευνα) είναι δυνατόν να εκπονηθεί με τη συνεργασία μέχρι δύο (2) φοιτητών κατά την κρίση του επιβλέποντα καθηγητή.
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Η πτυχιακή εργασία έχει διδακτικό βάρος 4 Διδακτικών (ή 8 Πιστωτικών Μονάδων) και αποτελεί προϋπόθεση απόκτησης πτυχίου και όχι εκπλήρωσης των απαιτήσεων του συνόλου των 18 ΔΜ (ή 36 ΠΜ) της Ειδίκευσης.

 

Β. ΕΚΠΟΝΗΣΗ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:

 • Για την έναρξη εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει στον επιβλέποντα καθηγητή τρεις γραπτές εργασίες από τις μέχρι τότε σπουδές του.[1]
 • Γνώση Ξένης Γλώσσας: Συνιστάται η γνώση ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση αγγλικά).
 • Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: Θεωρείται απαραίτητη η εξοικείωση του φοιτητή με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η διαπιστωμένη γνώση των εφαρμογών κειμενογράφου (π.χ. word), υπολογιστικών φύλλων (π.χ. excell) και δημόσιων παρουσιάσεων [2] (π.χ. pοwerpoint) Κριτήριο διαπίστευσης αποτελεί και η επιτυχής περάτωση του μαθήματος ΘΕ-147επ ‘Πληροφορική στη Φυσική Αγωγή’.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΛΗΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ:

 • Στο πλαίσιο της τετραετούς υποχρεωτικής φοίτησης, η διαδικασία της πτυχιακής εργασίας αρχίζει τυπικά τον Οκτώβριο (7ο εξάμηνο) και η κατάθεσή της στον επιβλέποντα καθηγητή γίνεται, το αργότερο στο τέλος Μαΐου (8ου εξαμήνου), ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την αξιολόγησή της και τη δημόσια υποστήριξη. Σε περίπτωση που η πτυχιακή εργασία αρχίσει τον Φεβρουάριο τρέχοντος έτους, η κατάθεση της περατωμένης εργασίας στον επιβλέποντα καθηγητή μπορεί να γίνει  στο τέλος Αυγούστου του ιδίου έτους.

 

Γ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

 • Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής του εργασίας, ο φοιτητής υποχρεούται να την υποστηρίξει δημοσίως στον Τομέα που ανήκει η Ειδίκευση, εντός της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου. Φοιτητές οι οποίοι δεν παρακολουθούν κάποια Ειδίκευση υποχρεούνται να υποστηρίξουν δημόσια την πτυχιακή τους εργασία στην ανάλογη διαδικασία την οποία ορίζει ο Τομέας στον οποίο ανήκει ο επιβλέποντας καθηγητής.
 • Μετά τη δημόσια υποστήριξη, η πτυχιακή εργασία αξιολογείται από τον επιβλέποντα καθηγητή με βάση το δεκαδικό βαθμολογικό σύστημα, με το 10 να αντιστοιχεί στο άριστα. Στη συνέχεια, ο επιβλέπων καθηγητής συμπληρώνει και καταθέτει στη γραμματεία το ΕΝΤΥΠΟ 1.

 

Δ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΣ

 • Μετά την κατάθεση του ΕΝΤΥΠΟΥ 1, ο φοιτητής λαμβάνει από τη Γραμματεία το ΕΝΤΥΠΟ 2 σε δύο αντίγραφα και αναρτά την εργασία του στο Ψηφιακό Αποθετήριο Πέργαμος (pergamos.lib.uoa.gr), σύμφωνα με τις ΟΔΗΓΙΕΣ.
 • Μετά την ανάρτηση στο ΠΕΡΓΑΜΟΣ, ο φοιτητής καταθέτει στη Βιβλιοθήκη το ΕΝΤΥΠΟ 2.
 • Στη συνέχεια, το αποθετήριο ΠΕΡΓΑΜΟΣ ενημερώνει τον επιβλέποντα καθηγητή προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι το αναρτημένο κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο της πτυχιακής που έχει βαθμολογηθεί. Μετά την έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή, το αποθετήριο ΠΕΡΓΑΜΟΣ καθιστά την πτυχιακή σε δημόσια πρόσβαση.
 • Μετά την ανάρτηση της εργασίας στο αποθετήριο και την έγκρισή της από τον επιβλέποντα καθηγητή, ο φοιτητής/τρια ενημερώνεται από τη βιβλιοθήκη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Τότε, πηγαίνει στη βιβλιοθήκη και λαμβάνει υπογεγραμμένο το ένα αντίγραφο της αίτησης – βεβαίωσης (περιλαμβάνεται στο ΕΝΤΥΠΟ 2), και το προσκομίζει στη Γραμματεία του Τμήματος της Σχολής του για να μπορεί να καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας.

[1] Ισχύει για τους νέο εγγραφέντες φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και εντεύθεν.
[2] Ισχύει για τους νέο εγγραφέντες φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και εντεύθεν.